Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuuje w 2019 r. realizację projektu partnerskiego (3 Edycja) "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.Projekt realizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i Wytycznymi wdrażania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.


W ramach projektu wsparciem objęto łącznie 41 osób, w dwóch ścieżkach reintegracji i aktywizacji ( na koniec 2018 ) :

 

 • 21 osób  wspieranych i aktywizowanych w Klubie Integracji Społecznej (SNSwZ) oraz
 • 20 osób w ścieżce aktywizacji (MCPR) obejmującej doradztwo psychologiczne i zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL, Asystent nauczyciela w przedszkolu z kursem komputerowym ECDL, Kucharz z egzaminem czeladniczym, Sortowacz odpadów komunalnych z kursem  operatora wózków jezdniowych).

 

Uczestnicy projektu podnosili swoje kompetencje społeczno-zawodowe, zdobywali nowe umiejętności podczas wykonywania prac społecznie użytecznych (20 uczest. KIS) i odbywania staży u pracodawców (20 uczest. proj.). Po przejściu ścieżki reintegracji i aktywizacji 10 osób podjęło zatrudnienie u zamojskich pracodawców.

Poniżej wypowiedzi części uczestników projektu:

Swój udział w projekcie "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" odbieram jak najbardziej pozytywnie. Odświeżyłem i podwyższyłem swoje kompetencje społeczno - zawodowe, uzyskując pracę usamodzielniam się ekonomicznie, a tym samym nie korzystam ze świadczeń pomocy społecznej. Uzyskałem na nowo umiejętność pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas udziału w projekcie pomagam innym osobom potrzebującym, będących w podobnej sytuacji jak ja, przed przyjściem do projektu. Odbudowałem i odświeżyłem swoje kontakty międzyludzkie, umiejętność pracy w zespole, obsługi komputera oraz organizowania życia osobistego i zawodowego.

Pan Arkadiusz

Biorąc udział w Projekcie bardzo dużo zyskałam, szkoląc się zdobyłam wiedzę i pracę. Jestem bardzo zadowolona z pracy, którą wykonuję. Bardzo lubię to co robię. Współpracownicy, z którymi pracuję, są bardzo mili i uprzejmi. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w Projekcie.

Pani Maria

Udział w projekcie umożliwił mi spotkania z doradcą zawodowym, skorzystałam z jego fachowych opinii i pomocy. Zajęcia z psychologiem były bardzo ciekawe. Szkolenia - podstawy pracy biurowej i komputerowe dały mi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w wymaganym zakresie, niezbędnym do podjęcia stażu. Cały projekt pod względem organizacyjnym przebiegał bardzo sprawnie. Po odbyciu stażu otrzymałam umowę zlecenie na okres 4 miesięcy, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia zawodowego i dało satysfakcję finansową. Nie odczuwam w chwili obecnej ciężaru wykluczenia społecznego. Jestem otwarta na podobne Projekty aktywizujące.

Pani Małgorzata

Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu pozwoliły mi poznać swoje lepsze i słabsze strony, nad którymi należy popracować i te, które eksponować. Doradztwo w zakresie zawodowym uzmysłowiło mi jakie zawody rozpatrywać na rynku pracy z moim wykształceniem, w czym jestem dobra. Profesjonalne przygotowanie podczas szkolenia pozwoliły mi na pozytywne zdanie egzaminu ECDL, owocowało we właściwej obsłudze biura z wykorzystaniem komputera u pracodawcy. Podczas odbywania stażu otrzymałam wsparcie, pomoc i dobre rady w sprawach wykonywania pracy. Realizując staż na stanowisku pracownik biurowy miałam możliwość poznania specyfiki pracy zakładu pracy, nabyłam większego doświadczenia w obsłudze biura i komunikatywności, co zwiększa moje szanse na rynku pracy.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przełożyły się na pozytywne zmiany w moim życiu. Po ukończonym stażu otrzymałam zatrudnienie na umowę zlecenie. Nabyte doświadczenia zachęciły mnie do dalszego poszerzania wiedzy i starania się o pracę.

Pani Elżbieta

 

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpracy z PUP w Zamościu, MCPR i GOPS-ami, zadanie publiczne "Integracja społeczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2018 roku" (PAI'2018). Celem była efektywna integracja społeczna z ukierunkowaniem na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych  (III profil pomocy - 26 uczestników PAI'2018). W realizacji programu wzięły udział grupy: z Miasta Zamość, z Gminy Sułów i Gm. Szczebrzeszyn. Dla każdej grupy edycja obejmowała 2 miesiące zajęć integracyjnych (80 godz.) z równoległym  wykonywaniem prac społecznie użytecznych (PSU- 80 godz.) w jednostkach użyteczności publicznej. Stowarzyszenie w ramach PAI'2018 przeprowadziło cykl integracyjno-edukacyjny, obejmujący: nabywanie i rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie postawy proaktywnej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia/ zatrudnienia wspieranego. Podczas zajęć/warszt. uczestnicy nabywali m.in. umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy lub zamieszkania, współpracy w grupie, kompetencji z zakresu odpowiedzialności i sumienności w życiu osobistym i zawodowym, zmiany postawy.  Zajęcia edukacyjno-integracyjne były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników każdej grupy. Cotygodniowe spotkania z udziałem osób potrzebujących przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Stowarzyszenie zapewniało uczestnikom w każdym dniu zajęć/warsztatów serwis kawowy i poczęstunek.

 

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018" w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - Nowy wymiar 2020" w okresie  maj-grudzień 2018. W ramach projektu 12 uczest. Klubu Integracji Społecznej (bezrobotni mieszkańcy Zamościa) brało udział w formach aktywnej integracji i aktywizacji (łącznie 52 dni).

Podczas zajęć/warsztatów uczestnicy nabywali m.in. kompetencje społeczne (odpowiedzialność, sumienność w życiu osobistym/ zawodowym, umiejętność pracy w zespole, komunikacji, kreatywności, przedsiębiorczości społecznej). Byli motywowani do podjęcia zatrudnienia oraz zmiany postawy z roszczeniowej na proaktywną. Oferowano im usługi doradcze - indywidualne i grupowe. W każdym dniu zajęć/warsztatów KIS zapewniało uczestnikom serwis kawowy/ kanapkowy, poczęstunek, materiały edukacyjne, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo socjalne. Został przeprowadzony kurs komputerowy ECDL (80 godz.), podczas którego uczestnicy nabywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi komputera - zakończony egzaminem.

W okresie lipiec-listopad Stowarzyszenie było organizatorem prac społecznie użytecznych (PSU) u Partnerów zadaniowych w: PGK Sp. z o.o. (Cmentarz Komunalny), Zespół Szkół Ponadgimnazjal. Nr 1 Ekonomik, Kuchnia społeczna MCPR, Przedszkole Miejskie Nr 12. Uczestnicy w ramach zatrudnienia wspieranego wykonywali prace społecznie użyteczne (PSU), oraz staże i roboty publiczne (zostali wyposażeni w odzież i obuwie ochronne). Za pracę otrzymywali świadczenia pieniężne/ stypendia, które stanowiły realny wzrost w dochodach - w budżecie osobistym/ rodzinnym uczest. Znaczący udział w partycypacji kosztów zadania wniósł Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu oraz Prezydent M. Zamość.

W ramach zewnętrznych form integracji uczestnicy z opiekunem odbyli wizytę studyjną w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, zorganizowano dla nich wyjście do kręgielni i kina, wzięli też udział w pikniku rodzinnym połączonym z konkursami i nagrodami rzeczowymi. Efektywność zatrudnieniowa - 2 absolwentów pracuje i 1 realizator w KIS.


Równolegle od września odbywały się spotkania II grupy w ramach prowadzonej Kawiarenki dyskusyjnej - 9 osobowa "grupa robocza" przedstawicieli lokalnych instytucji i Partnerów. Podczas spotkań/warsztatów diagnozowano przyczyny i skutki wykluczenia społecznego/ bezrobocia w Zamościu. Wypracowano wspólne cele i zadania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób potrzebujących. Stanowiły, podstawę do opracowania i wydania informatora Kompendium wiedzy- Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zamościu.

 

Projekt partnerski "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" (2-Edycja), współfinans. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 11.1 RPO WL na lata 2014-2020.

W II-połowie 2018 Personel projektu (ze SNSwZ i MCPR) wraz z pracownikami socjalnymi  monitorował realizację działań, aktywność oraz postęp reintegracji i aktywizacji: 10 uczestników w Klubie Integracji Społecznej (dalej: KIS), w tym  2 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dalej: uczest.).

W ramach proj. SNSwZ skierowł na staż 5 uczest., w tym 3 uczest. odbywało staż w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, z możliwością zatrudnienia. Pomimo licznych rozmów i motywowania stażystów (uczest. po szkoleniu zawodowym), dowożenia do miejsca pracy - wykonywanie pracy sortowacza odpadów przerosło możliwości psychofizyczne tych osób.

Pracownicy socjalni MCPR sukcesywnie, w zależności od zaangażowania uczest. i realizowanych postanowień - zamykali kontrakty socjalne z osobami, które kończyły wsparcie w KIS lub staże.

Zajęcia w Klubie odbywały się cyklicznie w każdym tygodniu po 12 godz., w wynajętych salach - przeprowadzono 156 godz. zajęć/warszt. oraz doradztwo 30 godz. Uczestnicy otrzymywali materiały edukacyjne, serwis kawowy i obiady. W KIS realizowano zatrudnienie wspierane w ramach prac społecznie użytecznych 6 uczest. (do XI.2018 uczest. wypracowali 1648 godz.). Reintegracja i aktywizacja w KIS przyczyniła się do nabywania umiejętności społeczno-zawodowych, m.in. zarządzania czasem, współpracy w zespole, umiejętności autoprezentacji, kształtowania postaw proaktywnych oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Kolejne zadanie - Szkolenie komputerowe dla 4 uczest. (80 godz., w okresie X.-XII.2018), prowadziła firma SERWISKOM M. Bojarczuk z Zamościa. W każdym dniu szkolenia uczest. mieli zapewniony sprzęt, materiały dydaktyczne, serwis kawowy i obiad. Do egzaminu końcowego ECDL Base przystąpiło 4 uczest. (12-13.XII.2018), zdały 3 osoby uzyskując Certyfikat ECDL Base. Na początku października kolejnych 5 uczest. zostało skierowanych na staże do pracodawców, z czego 4 je odbywa, z perspektywą podtrzymania w zatrudnieniu. Stażyści zostali ubezpieczeni NNW, wyposażeni w odzież ochronną i obuwie (koszty własne SNSwZ- organizatora). W rezultacie działań - przejście ścieżki reintegracji i aktywizacji uczest. w 2-Edycji, pracodawcy  zatrudnili 3 absolwentów KIS.

 

Komunikacja pomiędzy Partnerami proj. jest prawidłowa. W zależności od posiadanych środków finansowych personel proj. otrzymał wynagrodzenia za pracę/ dodatki do wynagrodzeń, stosownie do ponoszonych kosztów bezpośrednich. Realizacja proj. przebiega zgodnie z Harmonogramem proj. oraz umożliwia godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41