Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu, realizuje projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia".

Więcej…
 

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdzia?ania Wykluczeniu Spo?ecznemu- nowy wymiar 2020, wsp?finans. ze ?rde? krajowych.

Więcej…
 

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 roku 17 nowych uczestnikw (osoby obj?te kontraktami socjalnymi) -rozpocz?to realizacj? 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdzia?ania Wykluczeniu Spo?ecznemu- nowy wymiar 2020 - wsp?finansowane z dotacji: MRPiPS, Prezydenta Miasta Zamo?? i Wojewdztwa Lubelskiego reprezent. przez ROPS w Lublinie.

Partnerzy KIS: MCPR i PUP w Zamo?ciu, Stowarzysz. Zamojskie Centrum Wolontariatu, Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Polski Czerwony Krzy? Zarz. Rejonowy w Zamo?ciu i Przedszkole Miejskie nr 7 z O/Integracyjnym.

Więcej…
 

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej
i Powiatowego Urz?du Pracy w realizacji kontraktw socjalnych-edycja 2015"

W czerwcu 2015r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu (SNSwZ) przy wsp?pracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urz?dem Pracy w Zamo?ciu przeprowadzi?o rekrutacj? uczestnikw Klubu Integracji Spo?ecznej (KIS). Od 15 czerwca do 25 czerwca 2015r. zrekrutowano grup? 11 osb, ktre spe?nia?y kryterium naboru: osoby bezrobotne (obj?te II profilem pomocy przez PUP w Zamo?ciu), korzystaj?ce z pomocy spo?ecznej, mieszka?cy Zamo?cia w wieku od 18 do 60 lat, ktre zawar?y kontrakty socjalny.

Uczestnicy brali czynny udzia? w 6-miesi?cznym cyklu edukacyjno-szkoleniowym, m.in. w zaj?ciach/warsztatach aktywnej integracji z nabywaniem umiej?tno?ci spo?ecznych, warsztatach kszta?towania postawy proaktywnej, autoprezentacji i wielowymiarowo?ci ekonomii spo?ecznej, wg Programu (2x w tyg. po 5 godz., ??cznie 38 dni). W ka?dym dniu zaj?? SNSwZ gwarantowa?o uczestnikom serwis kawowy, gor?cy pocz?stunek, materia?y dydaktyczne, przyjazn? atmosfer? i bezpiecze?stwo socjalne.

W ramach aktywnej integracji, SNSwZ zorganizowa?o i przeprowadzi?o wizyt? studyjn? do Podmiotu Ekonomii Spo?ecznej (PeS) "Wioska Gotw w Mas?om?czu". Przy wsp?pracy z Partnerami, zosta?o przeprowadzone 2 dniowe Seminarium wyjazdowe z warsztatami w Krasnobrodzie oraz piknik integracyjny z konkursami. Przybli?y?o to uczestnikom ide? zatrudnienia socjalnego/wspieranego, a pracodawcom wynikaj?ce z niego korzy?ci. Skupienie przedstawicieli 3 sektorw da?o mo?liwo?? wzajemnego poznania si? i nawi?zania kontaktw. Podj?te dzia?ania przyczyni?y si? do integracji grupy.


Więcej…
 

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015)

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu (SNSwZ) w okresie od 13 maja do 01 grudnia 2015 r. realizowa?o zadanie publiczne "Integracja Spo?eczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015r." (PAI'2015) wsp?finansowane przez Powiatowy Urz?d Pracy w Zamo?ciu (PUP). Celem projektu by?a efektywna integracja spo?eczna z kszta?towaniem postawy aktywnej w ?yciu spo?ecznym i zawodowym osb bezrobotnych o ustalonym profilu pomocy III (30 uczestnikw PAI'2015).

W programie bra?y udzia? 2 grupy z Miasta Zamo?? oraz 1 grupa z gminy Szczebrzeszyn- ka?da z nich liczy?a do 10 uczestnikw. Jedna z zamojskich grup odby?a 3 edycje (??cznie 6 miesi?cy). Edycja obejmowa?a 2 miesi?ce zaj?? integracyjnych w SNSwZ (10 godz./tydz.) i rwnolegle 2 m-ce wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych (PSU) w jednostkach u?yteczno?ci publicznej.

Stowarzyszenie w ramach PAI'2015 zorganizowa?o i przeprowadzi?o cykl integracyjno- edukacyjny, obejmuj?cy: nabywanie i rozwj umiej?tno?ci spo?ecznych, kszta?towanie postawy proaktywnej oraz przygotowanie do zatrudnienia/ zatrudnienia wspieranego.
Podczas zaj??/ warsztatw uczest. nabywali kompetencje z zakresu odpowiedzialno?ci i sumienno?ci w ?yciu osobistym/ zawodowym, wsp?pracy w grupie, zmiany postawy z roszczeniowej na aktywn?.

Na pro?b? kierownictwa PUP w Zamo?ciu SNSwZ przyj??o organizacj? i prowadzenie PSU dla 2 uczest., na w?asnych ?rodkach.
Dnia 20.08.2015 r. SNSwZ zorganizowa?o dla uczestnikw PAI'2015 (II grupy z M. Zamo??) wizyt? studyjn? do "Wioski Gotw w Mas?om?czu". Wyjazd mia? charakter integracyjno - edukacyjny m.in. prowadzone by?y pokazy i warsztaty dawnych rzemios? (garncarstwo, tkactwo, robienie bi?uterii), pokazy walk, strzelanie z ?uku oraz prezentacja dawnej kuchni.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31