Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zainteresowane o zmianie adresu siedziby SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej (KIS) od dnia 07.05.2021 - nowy adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 11, budynek Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

W pierwszym kwartale br. Stowarzyszenie wraz z MCPR w Zamościu rozliczało się z realizacji partnerskiego projektu "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" w ramach 11.1 RPO WL na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przed WUP w Lublinie- Instytucją Pośredniczącą. W czasie 3,5 roku realizacji - wsparciem i aktywizacją objęto łącznie 62 osoby potrzebujące (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo). Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej 42 uczestników KIS, w 4 Edycjach obejmowała m.in. zajęcia/warsztaty/doradztwo/zewnętrzne formy integracji (śred. 400 godz./Edycję), kurs komputerowy z egzaminem ECDL Base lub szkolenie zawodowe, prace społecznie użyteczne u Partnerów zadaniowych oraz staże u pracodawców (5 m-cy/Edycję) z podtrzymaniem w zatrudnieniu.

W rezultacie partnerskich działań osiągnięto: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 33 osoby (26K+7M), Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 20 osób (16K+4M). Z efektywnością zatrudnieniową (pomiar 30.12.2020) = 37 % (zakładany 25% poziom) i efektywnością społeczno-zatrudnieniową (pomiar 28.02.2021) = 75,93% (zakładany 60% poziom).

W wyniku rozliczenia merytorycznego i finansowego SNSwZ (Partner wiodący) i MCPR uzyskali absolutorium w dniu 26 marca 2021 r.

Trwałość i wpływ rezultatów projektu: przez 2 lata po jego zakończeniu SNSwZ w partnerstwie z MCPR i PUP w Zamościu (umowa partnerska) w latach 2021-2022 nadal będzie prowadziło KIS z realizacją kompleksowych programów reintegracji społecznej i aktywizacji na rzecz osób określonych ustawą o zatrudnieniu socjalnym z 2003 roku - z użyciem kontraktów socjalnych i Indywidualnych planów działania oraz stosowaniem zasady równości szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju - na każdym etapie realizacji usług reintegracji w Klubie Integracji Społecznej.

SNSwZ będzie kierowało uczestników/absolwent. KIS do zatrudnienia wspieranego (prace społecznie użyteczne, staże, roboty publiczne) oraz rekomendowało do dalszego wsparcia w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

Za współpracę i pomoc dziękujemy uczestnikom/absolwentom, partnerom i realizatorom projektu, w szczególności pracownikom socjalnym i kierownictwu MCPR w Zamościu.

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS) w 2021 roku wsparte dotacją Prezydenta Miasta Zamość, we współpracy z MCPR i PUP w Zamościu oraz Partnerami zadaniowymi: Przedszkola Miejskie Nr 7, 10 i 12 są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, w tym organizacja pracy, spotkań, zajęć, etc.

DZIAŁANIA w KIS:

I.1 Aktywna integracja i motywacja- Reintegracja społeczno-zawodowa: prowadzenie zajęć/warsztatów/doradztwa wg "Ramowego Programu reintegracji w KIS" 100h (wtorki/ środy) dla I grupy 5 uczest., w okresie 02.02.-17.07.2021 (kontrakty socjalne, wdrażanie IPD);

I.2 Zewnętrzne formy integracji - wyjście grupowe: kręgle, wieża widokowa Zamościa, kino - uwarunkowane obostrzeniami epidemiologicznymi (Rozporządzenia MZ, GIS);

I.3 Zatrudnienie wspierane - Reintegracja zawodowa w KIS; organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych (PSU) u Partnerów zadaniowych (czwartki/piątki/poniedz.). PSU wykonywane przez 5 uczest. w wymiarze 10 godz./tydzień, w okresie od 18.02.2021 i nadal.

 

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi reintegracyjne, w  ramach programu MRPiPS "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022"- Edycja 2020, dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 realizowało Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) wraz z 4 Partnerami (MCPR i  PUP w Zamościu, SZCW i Cateringową Spółdzielnią Socjalną Jagienka).

Rezultaty zadania zakładane do osiągnięcia- zostały zrealizowane. W ramach aktywnej integracji i motywacji w KIS zrealizowano 240 godz. zajęć/warsztatów, 88 godz. doradztwa specjalistycz./ konsultacji indywidualnych, zorganizowano i przeprowadzono 1 wizytę studyjną do podmiotu ekonomii społecznej - Centrum Integracji Społecznej w Zamościu. 8 uczest. wykonywało PSU u Partnerów zad. KIS, 1 uczest. odbywa staż u pracodawcy, 1 podjęła zatrudnienie, 4 uczest. odbyło kurs komputerowy i zdało egzamin, uzyskując certyfikat ECDL Base, 3 uczest. uzyskało zaświadczenia o ukończeniu kursu szwaczka, 6 uczest. podwyższyło poziom kompetencji społeczno-zawodowej, zmieniło postawę z roszczeniowej na aktywną, nastąpił  u nich wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku (absolwent KIS), 6U. zwiększyło swoje umiejętności i motywację do podjęcia zatrudnienia, zostało przygotowanych do poruszania się na rynku pracy/w dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w CIS Zamość.

Realizacja zadania publicz. umożliwiła objęcie wsparciem reintegracyjnym w KIS nowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocniła uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym
9 osób wspieranych - mieszkańców Zamościa. Zakładane cele zostały osiągnięte.

 

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa- kwota 95800,00 złotych, w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022".

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) wraz z 4 Partnerami (MCPR, PUP,  SZCW i Catering. Spółdziel. Socjalną Jagienka) od 01.07.2020 do 31.12.2020 realizuje zadanie publicz. "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi reintegracyjne, w  ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022"-Edycja 2020 dofinansowanego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - dotacja w kwocie 95800,00 zł, całkowity koszt zadania 111100,00 zł. Działania w Klubie Integracji Społecznej (PZS) w zakresie opracowania i wdrażania "Ramowy program reintegracji w KIS Zamość" to w 1-kolejności przywracanie wartości społecznych u uczest., w 2-dążenie do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w środowisku zamojskim, poprzez aktywne włączenie.
Grupa docelowa liczy 10 osób, w tym 1 absolwent KIS - mieszkańcy Zamościa, osoby zagrożone/ wykluczone społecznie, bierne zawodowo/bezrobotni, klienci MCPR w Zamościu/bezrobotni zarejestrowani w PUP w Zamościu, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy objęci kontraktami socjalnymi, doradca zawodowy KIS opracowuje dla nich Indywidualne Plany Działania.

DZIAŁANIA PROJEKTU OBEJMUJĄ:                                                                                                                                             
1. Reintegrację społeczną w KIS, w tym analiza potrzeb potencjalnych uczest. i lokalnych pracodawców, prowadzenie zajęć/warsztatów z uczest. wg "Ramowego Programu reintegracji w KIS" (240h), doradztwo specjalistyczne/konsultacje (70h), określenie predyspozycji uczest. (aktualizacja kontraktów socjalnych, wdrażanie Indywidualnych Planów Działania) i zewnętrzne formy integracji.                                                              
2. Reintegrację zawodową w KIS w tym organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych(PSU), zatrudnienie Instruktorów reintegracji społecz.-zawod., 2 szkolenia: komputerowe z egzamin. ECDL i szwaczka, upowszech. informacji o usługach KIS w nowych środowiskach, spotkanie z pracodawcami.
3. Upowszechnianie informacji o ofercie/usługach KIS w nowych środowiskach. Seminarium i warsztaty wyjazdowe kadry oraz pracodawców (warsztaty "Zatrudnienie socjalne- co dalej?").        
Realizacja zadania publicz. prowadzona z zachowaniem wytycznych GIS, Ministra Zdrowia - reżim sanitarny, z poszanowaniem czynnika społecznego (jakość życia), gospodarczego (zatrudnienia) i środowiska (ekologia). Działania wpisują się w cele Programu MRPiPS i Priorytetu I Zad. 1 i 2.

Efekty bezpośrednie, zakładany wynik realizacji zadania publicz./proj. "KIS- klucz do lepszego życia" 1) 10uczest. wspieranych, aktywizowanych w KIS: 240h zajęcia/warszt. +70h(doradztwo) +15h(zew. formy integr.) = 325h, do 4 wyjść grupowych (zewnętrzne formy integracji), 1400h prac społecznie użytecznych, efekt: 6 absolwentów KIS (ścieżka reintegracji społecz.-zawod. i status po jej przejściu).
2) Realizacja zadania/proj. "KIS- klucz do lepszego życia" znacząco wpłynie na zmianę społeczną: 6 uczest. podwyższy poziom kompetencji społeczno-zawodow. i zmieni postawę z roszczeniowej na aktywną, nastąpi  u nich wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku, 9 uczest. będzie wykonywało PSU u Partnerów zad. (podniesie samoocenę, poprawią sytuację materialną), 6 uczest. zwiększy swoje umiejętności i motywację do podjęcia zatrudnienia, zostanie przygotowanych do poruszania się po rynku pracy/ w kierunku dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w CIS Zamość.
3) Przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji zadania publicz. "KIS-klucz do lepszego życia" w dalszych działaniach organizacji - trwałość rezultatów zadania/proj. SNSwZ nadal będzie prowadziło KIS (w ruchu ciągłym) z realizacją kompleksowego wsparcia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. W Klubie będą wdrażane Programy na rzecz osób określonych ustawą o zatrudnieniu  socjalnym.

 

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020


Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020  
Wsparcie i pomoc w Klubie Integracji Społecznej (KIS)- przywracanie wartości społecznych u uczestników/osób potrzebujących/będących w gorszym położeniu (dalej: U.) w danej edycji, dążenie do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w środowisku zamojskim, poprzez aktywne włączenie.

Grupa docelowa: 9 uczest.+ 1absolwent KIS- mieszkańcy Zamościa, osoby zagrożone społecznie/bierne zawodowo/klienci MCPR/bezrobotni zarejestrowani w PUP Zamość, w wieku aktywności zawodowej.
Uczest. proj.: zawrą i podpiszą kontrakt socjalny i IPD, dobrowolnie podpiszą deklarację: uczestnictwa i przestrzegania zasad KIS oraz reżimu sanitarnego (zgodnie z ust. o zatrud. socjal., wytycznymi GIS, MZ).
Uczest. otrzymają: środki ochrony osobistej i dezynfekujące, serwis kawowy i obiady w dniach zajęć, materiały szkol.-dydaktycz., karnety: kino, kręgle, wyjazd studyjny do PES, gadżety, obuwie i odzież.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE w KIS (celem zaspokojenia potrzeb wspieranych i aktywizow. osób):

I.1 Reintegracja społeczna 9U.: analiza potrzeb i predyspozycje uczest. - 10 kontraktów socjal. i IPD, zajęcia/warsztaty wg "Ramowy Program reintegracji w KIS" (30dni) od 16.VII. do 17.XII.2020 wymiar 4 godz.(h)/dzień, w godz. 8.30-12.30, 13.00-17.00, doradztwo specjalistyczne grup./indywid. (70h), oraz zewnętrzne formy integracji 4 aktywności: kino, kręgielnia, ZOO, wyjazd. wizyta studyjna.
I.2 Aktywizacja zawodowa 9U.:
(1) organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych (PSU) od 04.VIII.2020 do 17.XII.2020 r., miesięcznie 10h/tydz. x 4tyg. = 40h/m-c, świadczenie PSU (wole od windykacji) 40h x 8,70zł/h = 348,0 zł/1U. netto (przelewy pieniężne na osobiste konta bankowe uczest.).
(2) Zatrudnienie wspierane: Instruktor reintegracji społ.-zaw., Instrukt. reintegr. zawod.-krawiec.
(3) Szkolenia zawodowe (podnoszące kwalifikacje zawodowe):

- szkolenie szwaczka/przeróbki krawieckie dla do 4U. w okresie 20.07.2020 - 10.09.2020 r., w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Zamościu. Cel: zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania różnych przeróbek krawieckich, do wykorzystania w życiu codziennym/ pracy. Uczest. otrzymają materiały do zajęć praktycznych, zaświadcz. o ukończonym szkoleniu wg Rozporządzenia MEN. Będą np. szyły maseczki/ wykonywać drobne usługi dla osób potrzebujących, w ramach PSU.

- szkolenie komputerowe i egzamin ECDL Base dla do 4U. w okresie 01.08.2020 - 10.10.2020, mobilne Laboratorium ECDL- prowadzi firma BJT Sp. z o.o. w Zamościu (16dni-80h), egzamin ECDL (2dni). Cel: nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykorzystywania w życiu codziennym i pracy. Uczest. otrzymają: książki, użyczony - sprzęt komputer. i internet, serwis kawowy i obiady, opłacony egzamin.
4 uczest. otrzyma zakupione Notebooki/tablety na własność - doskonalenie i komunikacja elektronicz.

I.3 i 4 Upowszechnianie informacji o ofercie i usługach KIS w nowych środowiskach/ instytucjach. Seminarium i warsztaty wyjazdowe kadry oraz pracodawców ("Zatrudnienie socjalne - co dalej?").      
Na potrzeby zadania/proj., minimalizacji ryzyka zawarto "Porozumienie o współpracy partnerskiej": SNSwZ z MCPR, PUP, ZSP Nr1 Ekonomik, SZCW i Cateringową Spółdzielnią Socjalną Jagienka.

Realizacja zadania publicz./proj. "KIS- klucz do lepszego życia" będzie prowadzona z zachowaniem wytycznych GIS, Min. Zdrowia- reżim sanitarny, z poszanowaniem czynnika społecznego (jakość życia), gospodarczego (zatrudnienia) i środowiska (ekologia). Absolwenci KIS rekomendowani do pracy w PES (KIS/CIS), przedszkolu, spółdzielni socjalnej, u Partnerów zad. Ponadto uczest. kończący edycję, wymagający dalszego wsparcia i aktywizacji będą kierowani do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

Partnerski projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ?Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022?.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuuje w 2019 r. realizację projektu partnerskiego (3 Edycja) "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.Projekt realizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i Wytycznymi wdrażania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.


W ramach projektu wsparciem objęto łącznie 41 osób, w dwóch ścieżkach reintegracji i aktywizacji ( na koniec 2018 ) :

 

 • 21 osób  wspieranych i aktywizowanych w Klubie Integracji Społecznej (SNSwZ) oraz
 • 20 osób w ścieżce aktywizacji (MCPR) obejmującej doradztwo psychologiczne i zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL, Asystent nauczyciela w przedszkolu z kursem komputerowym ECDL, Kucharz z egzaminem czeladniczym, Sortowacz odpadów komunalnych z kursem  operatora wózków jezdniowych).

 

Uczestnicy projektu podnosili swoje kompetencje społeczno-zawodowe, zdobywali nowe umiejętności podczas wykonywania prac społecznie użytecznych (20 uczest. KIS) i odbywania staży u pracodawców (20 uczest. proj.). Po przejściu ścieżki reintegracji i aktywizacji 10 osób podjęło zatrudnienie u zamojskich pracodawców.

Poniżej wypowiedzi części uczestników projektu:

Swój udział w projekcie "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" odbieram jak najbardziej pozytywnie. Odświeżyłem i podwyższyłem swoje kompetencje społeczno - zawodowe, uzyskując pracę usamodzielniam się ekonomicznie, a tym samym nie korzystam ze świadczeń pomocy społecznej. Uzyskałem na nowo umiejętność pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas udziału w projekcie pomagam innym osobom potrzebującym, będących w podobnej sytuacji jak ja, przed przyjściem do projektu. Odbudowałem i odświeżyłem swoje kontakty międzyludzkie, umiejętność pracy w zespole, obsługi komputera oraz organizowania życia osobistego i zawodowego.

Pan Arkadiusz

Biorąc udział w Projekcie bardzo dużo zyskałam, szkoląc się zdobyłam wiedzę i pracę. Jestem bardzo zadowolona z pracy, którą wykonuję. Bardzo lubię to co robię. Współpracownicy, z którymi pracuję, są bardzo mili i uprzejmi. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w Projekcie.

Pani Maria

Udział w projekcie umożliwił mi spotkania z doradcą zawodowym, skorzystałam z jego fachowych opinii i pomocy. Zajęcia z psychologiem były bardzo ciekawe. Szkolenia - podstawy pracy biurowej i komputerowe dały mi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w wymaganym zakresie, niezbędnym do podjęcia stażu. Cały projekt pod względem organizacyjnym przebiegał bardzo sprawnie. Po odbyciu stażu otrzymałam umowę zlecenie na okres 4 miesięcy, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia zawodowego i dało satysfakcję finansową. Nie odczuwam w chwili obecnej ciężaru wykluczenia społecznego. Jestem otwarta na podobne Projekty aktywizujące.

Pani Małgorzata

Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu pozwoliły mi poznać swoje lepsze i słabsze strony, nad którymi należy popracować i te, które eksponować. Doradztwo w zakresie zawodowym uzmysłowiło mi jakie zawody rozpatrywać na rynku pracy z moim wykształceniem, w czym jestem dobra. Profesjonalne przygotowanie podczas szkolenia pozwoliły mi na pozytywne zdanie egzaminu ECDL, owocowało we właściwej obsłudze biura z wykorzystaniem komputera u pracodawcy. Podczas odbywania stażu otrzymałam wsparcie, pomoc i dobre rady w sprawach wykonywania pracy. Realizując staż na stanowisku pracownik biurowy miałam możliwość poznania specyfiki pracy zakładu pracy, nabyłam większego doświadczenia w obsłudze biura i komunikatywności, co zwiększa moje szanse na rynku pracy.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przełożyły się na pozytywne zmiany w moim życiu. Po ukończonym stażu otrzymałam zatrudnienie na umowę zlecenie. Nabyte doświadczenia zachęciły mnie do dalszego poszerzania wiedzy i starania się o pracę.

Pani Elżbieta

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020  Wsparcie i pom...

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00
 • Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

  Wtorek, 28. Lipiec 2020 00:00
 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18