Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.:

 • SNSwZ wraz z Miastem Zamość (2 osoby prawne) planuje utworzenie Spółdzielni Socjalnej Przepis na Sukces, z rozpoczęciem działalności w II kwartale br. - przy możliwym wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Nowy Staw w Lublinie.
 • SNSwZ w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Zamościu zamierzają wdrażać nowe rozwiązanie instytucjonalne prowadzące do płynnego przejścia absolwentów Klubu Integracji Społecznej/CIS do zatrudnienia, z  umożliwieniem kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia, aż do pełnego usamodzielnienia ekonomicznego.
 • SNSwZ rozpoczęło realizację zadania publicz. ?Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej? dofinansowanego przez Prezydenta M. Zamość w kwocie: 42000,00 zł.   W styczniu prowadzimy spotkania z kandydatami, trwa rekrutacja do 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (I grupa) we współpracy z Partnerami. Rozpoczęcie realizacji działań merytorycznych proj. planowane jest od lutego tj. zajęcia/warsztaty/doradztwo ? na ile pozwolą obostrzenia epidemiologiczne M.Z. i GIS. związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Podmioty zatrudnienia socjalnego KIS/ CIS borykają się z problemem podtrzymania w aktywności uczest. oraz tworzenia ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście absolwentów do zatrudnienia u pracodawcy/ w spółdzielni socjalnej. Przy połączeniu sił   i potencjałów SNSwZ z Partnerem- CIS złożyło Ofertę w ogłoszonym konkursie Ministra Rodziny   i Polityki Społecznej pn. ?Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022?, z zamiarem aplikowania o realizację zadania z Priorytetu 2. Ścieżki reintegracji i o dotację z MRiPS.   Istnieje ryzyko prowadzenia zadań statutowych, w tym funkcjonowania KIS związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, uwarunkowane obostrzeniami epidemiologicznymi. Zamość liczy 62785 mieszkańców, z liczbą w pełni zaszczepionych 50,99% (dane 06.01.2022). Wszystkie działania są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, w tym organizacja pracy, spotkań, zajęć, etc. Warunki lokalowo-sanitarne Stowarzyszenia w wynajmowanym lokalu w CIS w Zamościu pozwalają na uczestnictwo do 15 uczestników, w bieżącym okresie.

 

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno-zawodowej we współpracy z 5 Partnerami, w okresie od 01.01.2021 do  31.12.2021r. Funkcjonowanie Klubu oparte na pracy specjalistów, w tym pracy społecznej członków organizacji było wspierane środkami z dotacji Prezydenta Miasta Zamość pn. Wsparcie działań  w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej (42000,0 zł). W ramach KIS, realizowało zadanie publiczne w celu zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta Zamość, poprzez aktywną reintegrację społeczną i aktywizację zawodową 10 osób, w aktualizowanej formule - cel osiągnięty w stopniu poprawnym. Na potrzeby realizacji zadania  w KIS zatrudniono specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem na umowy zlecenia ze składkami ZUS i zaliczkami PIT, którzy pracowali na rzecz realizacji działań merytorycznych i administracyjnych, obsługę księgową prowadziło BJT Sp.z o.o. w Zamościu. W ramach promocji, w korytarzu wynajmowanego lokalu ustawiono baner informacyjny, kolportowano ulotki z ofertą usług reintegracji KIS, na www.nowa-szansa.pl zamieszczono materiały informacyjne. Działania proj. dla 5 uczest. I-grupy prowadzone od 07.01.2021 do 17.07.2021, dla kolejnych 5 uczest. II-grupy od 19.07.2021 do 28.12.2021 r. Rekrutację kandydatów (klienci pomocy społecznej) prowadzono we współpracy z pracownikami socjalnymi MCPR i pracownikami CIS, poprzedzone spotkaniami indywidualnymi przy  zachowaniu reżimu sanitarnego. Wsparcie  i usługi reintegracji społeczno-zawodowej prowadzono wg ?Ramowego programu reintegracji  w KIS? we wtorki i soboty, w godz. 8.30-12.30. W każdym dniu zajęć uczest. otrzymywali serwis kawowy i obiad na wynos, materiały szkoleniowe oraz środki higieny np. maski ochronne FFP2. W ramach Aktywnej integracji i motywacji - zatrudnieni specjaliści przeprowadzili z I i II grupą odpowiednio 112+100h zajęć/warszt. i 7+4h doradztwa indywid./grup., w tym 77h zajęć i doradztwa w ramach pracy społecznej członków organizacji. Zewnętrzne formy integracji realizowane poprzez wyjścia grupowe uczest z opiekunem (15.06. i 07.09.2021) na wieżę widokową przy Kolegiacie i do ?Domu Restauracyjnego Morando? z konsumpcją pod parasolem oraz wizytę studyjną w CIS w Zamościu (24.11.2021). Organizowano i prowadzono zatrudnienie wspierane w formie prac społecznie użytecznych (PSU) u 3 Partnerów zadaniow. - Przedszkola Miejskie Nr 7, 10 i 12 (praca 10h/tydz., we czwartki i piątki). PSU dla uczest. organizował Koordynator, Instruktor reintegracji społecz.-zawod. monitorował ich aktywność przedszkolach i naliczał świadczenia za wykonaną pracę. PSU wykonywało: 5+5 uczest. (I i II grupa) w okresach: 16.02.- 09.07.2021 i 26.08.-22.12.2021- łącznie przepracowali 1000+750 godz. Pięciu uczest. zostało absolwentami KIS, otrzymali zaświadczenia zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym i zostali rekomendowani do dalszego wsparcia i aktywizacji w Centrum Integracji Społecznej, za pośrednictwem MCPR w Zamościu. W powiązaniu do zakresu usług reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzyskano efekty bezpośrednie:

 

 • wsparciem i aktywizacją objęto 10 uczest., z liczbą zajęć/warsztat./doradztwa 223 godz.;
 • zewnętrzne formy integracji: wizyta studyjna do podmiotu ekonomii społecz., wyjścia grup. 3;
 • przepracowane godz. prac społecznie użytecznych przez 10 uczest.: 1750 godz.;
 • liczba osób, status po przejściu ścieżki w KIS: 5 absolwentów, oraz pracujących po KIS: 0 osób.

 

Stagnacja na lokalnym rynku pracy, rosnąca inflacja i wyższe koszty życia w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przyniosły i przynoszą rosnące trudności w znalezieniu zatrudnienia. Realizacja zadania znacząco wpłynęła na zmianę społeczną uczestników: 7 osób podwyższyło poziom kompetencji społeczno-zawodowej z obniżeniem postawy roszczeniowej na bardziej aktywną, u większości nastąpił wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku: podnieśli samoocenę, poprawili swoją sytuację materialną i życiową. Wzmocnili motywację do podjęcia zatrudnienia, 5 uczest. zostało przygotowanych i rekomendowanych do dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.  Rok 2021 to okres trudnej sytuacji związanej z pandemią SARS-CoV-2, przy niskim poziomie wyszczepienia lokalnego społeczeństwa - można stwierdzić, że nie był przyjazny rozwojowi SNSwZ, w zakresie funkcjonowania i prowadzenia usług reintegracji społeczno-zawodowej dla osób określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Złożyły się na nie: przeprowadzka Stowarzyszenia i KIS z ul. Św. Piątka do budynku Centrum Integracji Społecznej w Zamościu na ul. Szczebrzeską 11 (umowa najmu 04.05.2021); sytuacje życiowe i zdrowotne prowadzących Klub oraz części uczestników; nie pozyskano środków zewnętrznych, np. w konkursie MRiPS.

 

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zainteresowane o zmianie adresu siedziby SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej (KIS) od dnia 07.05.2021 - nowy adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 11, budynek Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

W pierwszym kwartale br. Stowarzyszenie wraz z MCPR w Zamościu rozliczało się z realizacji partnerskiego projektu "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" w ramach 11.1 RPO WL na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przed WUP w Lublinie- Instytucją Pośredniczącą. W czasie 3,5 roku realizacji - wsparciem i aktywizacją objęto łącznie 62 osoby potrzebujące (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo). Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej 42 uczestników KIS, w 4 Edycjach obejmowała m.in. zajęcia/warsztaty/doradztwo/zewnętrzne formy integracji (śred. 400 godz./Edycję), kurs komputerowy z egzaminem ECDL Base lub szkolenie zawodowe, prace społecznie użyteczne u Partnerów zadaniowych oraz staże u pracodawców (5 m-cy/Edycję) z podtrzymaniem w zatrudnieniu.

W rezultacie partnerskich działań osiągnięto: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 33 osoby (26K+7M), Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 20 osób (16K+4M). Z efektywnością zatrudnieniową (pomiar 30.12.2020) = 37 % (zakładany 25% poziom) i efektywnością społeczno-zatrudnieniową (pomiar 28.02.2021) = 75,93% (zakładany 60% poziom).

W wyniku rozliczenia merytorycznego i finansowego SNSwZ (Partner wiodący) i MCPR uzyskali absolutorium w dniu 26 marca 2021 r.

Trwałość i wpływ rezultatów projektu: przez 2 lata po jego zakończeniu SNSwZ w partnerstwie z MCPR i PUP w Zamościu (umowa partnerska) w latach 2021-2022 nadal będzie prowadziło KIS z realizacją kompleksowych programów reintegracji społecznej i aktywizacji na rzecz osób określonych ustawą o zatrudnieniu socjalnym z 2003 roku - z użyciem kontraktów socjalnych i Indywidualnych planów działania oraz stosowaniem zasady równości szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju - na każdym etapie realizacji usług reintegracji w Klubie Integracji Społecznej.

SNSwZ będzie kierowało uczestników/absolwent. KIS do zatrudnienia wspieranego (prace społecznie użyteczne, staże, roboty publiczne) oraz rekomendowało do dalszego wsparcia w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

Za współpracę i pomoc dziękujemy uczestnikom/absolwentom, partnerom i realizatorom projektu, w szczególności pracownikom socjalnym i kierownictwu MCPR w Zamościu.

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS) w 2021 roku wsparte dotacją Prezydenta Miasta Zamość, we współpracy z MCPR i PUP w Zamościu oraz Partnerami zadaniowymi: Przedszkola Miejskie Nr 7, 10 i 12 są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, w tym organizacja pracy, spotkań, zajęć, etc.

DZIAŁANIA w KIS:

I.1 Aktywna integracja i motywacja- Reintegracja społeczno-zawodowa: prowadzenie zajęć/warsztatów/doradztwa wg "Ramowego Programu reintegracji w KIS" 100h (wtorki/ środy) dla I grupy 5 uczest., w okresie 02.02.-17.07.2021 (kontrakty socjalne, wdrażanie IPD);

I.2 Zewnętrzne formy integracji - wyjście grupowe: kręgle, wieża widokowa Zamościa, kino - uwarunkowane obostrzeniami epidemiologicznymi (Rozporządzenia MZ, GIS);

I.3 Zatrudnienie wspierane - Reintegracja zawodowa w KIS; organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych (PSU) u Partnerów zadaniowych (czwartki/piątki/poniedz.). PSU wykonywane przez 5 uczest. w wymiarze 10 godz./tydzień, w okresie od 18.02.2021 i nadal.

 

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi reintegracyjne, w  ramach programu MRPiPS "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022"- Edycja 2020, dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 realizowało Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) wraz z 4 Partnerami (MCPR i  PUP w Zamościu, SZCW i Cateringową Spółdzielnią Socjalną Jagienka).

Rezultaty zadania zakładane do osiągnięcia- zostały zrealizowane. W ramach aktywnej integracji i motywacji w KIS zrealizowano 240 godz. zajęć/warsztatów, 88 godz. doradztwa specjalistycz./ konsultacji indywidualnych, zorganizowano i przeprowadzono 1 wizytę studyjną do podmiotu ekonomii społecznej - Centrum Integracji Społecznej w Zamościu. 8 uczest. wykonywało PSU u Partnerów zad. KIS, 1 uczest. odbywa staż u pracodawcy, 1 podjęła zatrudnienie, 4 uczest. odbyło kurs komputerowy i zdało egzamin, uzyskując certyfikat ECDL Base, 3 uczest. uzyskało zaświadczenia o ukończeniu kursu szwaczka, 6 uczest. podwyższyło poziom kompetencji społeczno-zawodowej, zmieniło postawę z roszczeniowej na aktywną, nastąpił  u nich wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku (absolwent KIS), 6U. zwiększyło swoje umiejętności i motywację do podjęcia zatrudnienia, zostało przygotowanych do poruszania się na rynku pracy/w dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w CIS Zamość.

Realizacja zadania publicz. umożliwiła objęcie wsparciem reintegracyjnym w KIS nowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocniła uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym
9 osób wspieranych - mieszkańców Zamościa. Zakładane cele zostały osiągnięte.

 

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa- kwota 95800,00 złotych, w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022".

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) wraz z 4 Partnerami (MCPR, PUP,  SZCW i Catering. Spółdziel. Socjalną Jagienka) od 01.07.2020 do 31.12.2020 realizuje zadanie publicz. "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi reintegracyjne, w  ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022"-Edycja 2020 dofinansowanego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - dotacja w kwocie 95800,00 zł, całkowity koszt zadania 111100,00 zł. Działania w Klubie Integracji Społecznej (PZS) w zakresie opracowania i wdrażania "Ramowy program reintegracji w KIS Zamość" to w 1-kolejności przywracanie wartości społecznych u uczest., w 2-dążenie do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w środowisku zamojskim, poprzez aktywne włączenie.
Grupa docelowa liczy 10 osób, w tym 1 absolwent KIS - mieszkańcy Zamościa, osoby zagrożone/ wykluczone społecznie, bierne zawodowo/bezrobotni, klienci MCPR w Zamościu/bezrobotni zarejestrowani w PUP w Zamościu, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy objęci kontraktami socjalnymi, doradca zawodowy KIS opracowuje dla nich Indywidualne Plany Działania.

DZIAŁANIA PROJEKTU OBEJMUJĄ:                                                                                                                                             
1. Reintegrację społeczną w KIS, w tym analiza potrzeb potencjalnych uczest. i lokalnych pracodawców, prowadzenie zajęć/warsztatów z uczest. wg "Ramowego Programu reintegracji w KIS" (240h), doradztwo specjalistyczne/konsultacje (70h), określenie predyspozycji uczest. (aktualizacja kontraktów socjalnych, wdrażanie Indywidualnych Planów Działania) i zewnętrzne formy integracji.                                                              
2. Reintegrację zawodową w KIS w tym organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych(PSU), zatrudnienie Instruktorów reintegracji społecz.-zawod., 2 szkolenia: komputerowe z egzamin. ECDL i szwaczka, upowszech. informacji o usługach KIS w nowych środowiskach, spotkanie z pracodawcami.
3. Upowszechnianie informacji o ofercie/usługach KIS w nowych środowiskach. Seminarium i warsztaty wyjazdowe kadry oraz pracodawców (warsztaty "Zatrudnienie socjalne- co dalej?").        
Realizacja zadania publicz. prowadzona z zachowaniem wytycznych GIS, Ministra Zdrowia - reżim sanitarny, z poszanowaniem czynnika społecznego (jakość życia), gospodarczego (zatrudnienia) i środowiska (ekologia). Działania wpisują się w cele Programu MRPiPS i Priorytetu I Zad. 1 i 2.

Efekty bezpośrednie, zakładany wynik realizacji zadania publicz./proj. "KIS- klucz do lepszego życia" 1) 10uczest. wspieranych, aktywizowanych w KIS: 240h zajęcia/warszt. +70h(doradztwo) +15h(zew. formy integr.) = 325h, do 4 wyjść grupowych (zewnętrzne formy integracji), 1400h prac społecznie użytecznych, efekt: 6 absolwentów KIS (ścieżka reintegracji społecz.-zawod. i status po jej przejściu).
2) Realizacja zadania/proj. "KIS- klucz do lepszego życia" znacząco wpłynie na zmianę społeczną: 6 uczest. podwyższy poziom kompetencji społeczno-zawodow. i zmieni postawę z roszczeniowej na aktywną, nastąpi  u nich wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku, 9 uczest. będzie wykonywało PSU u Partnerów zad. (podniesie samoocenę, poprawią sytuację materialną), 6 uczest. zwiększy swoje umiejętności i motywację do podjęcia zatrudnienia, zostanie przygotowanych do poruszania się po rynku pracy/ w kierunku dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w CIS Zamość.
3) Przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji zadania publicz. "KIS-klucz do lepszego życia" w dalszych działaniach organizacji - trwałość rezultatów zadania/proj. SNSwZ nadal będzie prowadziło KIS (w ruchu ciągłym) z realizacją kompleksowego wsparcia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. W Klubie będą wdrażane Programy na rzecz osób określonych ustawą o zatrudnieniu  socjalnym.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00