Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Kobiety bior? w?asne sprawy w swoje r?ce

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu ko?czy realizacj? zadania "Kobiety na swoim" wsp?finansowany ze ?rodkw MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013 - zadanie realizowane w IV kwartale br.

12 kobiet w listopadzie i grudniu odby?o cykl warsztatw "Zak?adamy stowarzyszenie" (10-dni). Panie wraz ze specjalistami bra?y aktywny udzia? w okre?laniu: celw dzia?alno?ci tworzonego stowarzyszenia, nazwy, statutu i wyborze organw prowadz?cych. Za?o?ono organizacj? o nazwie: Stowarzyszenie Kobiety Na Swoim, ktra liczy 19 cz?onkw.

Więcej…
 

"Kobiety na swoim"

W dniu 07 pa?dziernika 2013 w Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu rozpocz??o realizacj? projektu "Kobiety na swoim" wsp?finansowanego ze ?rodkw MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009-2013). Projekt skierowany jest do 12 kobiet zamieszka?ych na terenie miasta Zamo??, uczestniczek/absolwentek Klubu Integracji Spo?ecznej przy SNSwZ.

Więcej…
 

"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."

Grupa uczestnikw KIS w trakcie realizacji "Us?ug reintegracji spo?ecznej i zawodowej dla grupy 15 osb w ramach Klubu Integracji Spo?ecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu" dnia 29 lipca 2013r. wyruszy?a z opiekunami na zwiedzanie Zwierzy?ca i okolic.

Więcej…
 

"Co za i przed nami"

Stycze? 2013 dla Stowarzyszenia by? miesi?cem intensywnej pracy, w szczeglno?ci:

 • rozliczenie si? z zada? realizowanych w 2012r.,
 • rozpocz?cie pozyskiwania ?rodkw finansowych na dzia?alno?? statutow?, priorytetowo na prowadzenie Klubu Integracji Spo?ecznej (KIS) w 2013 oraz na dzia?alno?? w nowych obszarach,
 • sformu?owanie I grupy KIS (15 osb: bezrobotnych/ korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej) i obj?cie procesem reintegracji spo?eczno-zawodowej, przez co najmniej sze?? miesi?cy.
Więcej…
 

Zako?czenie PAL

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu w dniu 30 listopada 2012r. zako?czy?o realizacj? zadania Program Aktywno?ci Lokalnej na terenie Miasta Zamo?? w 2012 roku w zakresie wsparcia osb pozostaj?cych bez pracy "Przeciw wykluczeniu". Realizacja zadania trwa?a 3,5 miesi?ca, w ktrym uczestniczy?o 13 mieszka?cw Zamo?cia korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej, pozostaj?cych bez pracy. W okresie od 10 wrze?nia do 30 listopada 10 osb wykonywa?o prac? w ramach prac spo?ecznie u?ytecznych, ktrych organizatorem by?o Stowarzyszenie. Dzi?ki tej formie zatrudnienia wspieranego uczestnicy podnie?li swoje umiej?tno?ci zawodowe, co w przysz?o?ci wzmocni ich szanse do powrotu na rynek pracy. W pierwszych dniach pa?dziernika "Promykowa Ekipa" przeprowadzi?a akcj? aktywno?ci lokalnej na Osiedlu Promyk.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31