Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Co nowego w KIS

Klub Integracji Społecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu przyjął w II półroczu 2016 roku 17 nowych uczestników (osoby objęte kontraktami socjalnymi) -rozpoczęto realizację 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu- nowy wymiar 2020 - współfinansowane z dotacji: MRPiPS, Prezydenta Miasta Zamość i Województwa Lubelskiego reprezent. przez ROPS w Lublinie.

Partnerzy KIS: MCPR i PUP w Zamościu, Stowarzysz. Zamojskie Centrum Wolontariatu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Polski Czerwony Krzyż Zarz. Rejonowy w Zamościu i Przedszkole Miejskie nr 7 z O/Integracyjnym.

Więcej…
 

 

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych-edycja 2015"

W czerwcu 2015r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) przy współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu przeprowadziło rekrutację uczestników Klubu Integracji Społecznej (KIS). Od 15 czerwca do 25 czerwca 2015r. zrekrutowano grupę 11 osób, które spełniały kryterium naboru: osoby bezrobotne (objęte II profilem pomocy przez PUP w Zamościu), korzystające z pomocy społecznej, mieszkańcy Zamościa w wieku od 18 do 60 lat, które zawarły kontrakty socjalny.

Uczestnicy brali czynny udział w 6-miesięcznym cyklu edukacyjno-szkoleniowym, m.in. w zajęciach/warsztatach aktywnej integracji z nabywaniem umiejętności społecznych, warsztatach kształtowania postawy proaktywnej, autoprezentacji i wielowymiarowości ekonomii społecznej, wg Programu (2x w tyg. po 5 godz., łącznie 38 dni). W każdym dniu zajęć SNSwZ gwarantowało uczestnikom serwis kawowy, gorący poczęstunek, materiały dydaktyczne, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo socjalne.

W ramach aktywnej integracji, SNSwZ zorganizowało i przeprowadziło wizytę studyjną do Podmiotu Ekonomii Społecznej (PeS) "Wioska Gotów w Masłomęczu". Przy współpracy z Partnerami, zostało przeprowadzone 2 dniowe Seminarium wyjazdowe z warsztatami w Krasnobrodzie oraz piknik integracyjny z konkursami. Przybliżyło to uczestnikom ideę zatrudnienia socjalnego/wspieranego, a pracodawcom wynikające z niego korzyści. Skupienie przedstawicieli 3 sektorów dało możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania kontaktów. Podjęte działania przyczyniły się do integracji grupy.


Więcej…
 

PAI'2015

 

Wspólna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamościu na rzecz osób oddalonych od rynku pracy (PAI'2015)

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie od 13 maja do 01 grudnia 2015 r. realizowało zadanie publiczne "Integracja Społeczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015r." (PAI'2015) współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP). Celem projektu była efektywna integracja społeczna z kształtowaniem postawy aktywnej w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych o ustalonym profilu pomocy III (30 uczestników PAI'2015).

W programie brały udział 2 grupy z Miasta Zamość oraz 1 grupa z gminy Szczebrzeszyn- każda z nich liczyła do 10 uczestników. Jedna z zamojskich grup odbyła 3 edycje (łącznie 6 miesięcy). Edycja obejmowała 2 miesiące zajęć integracyjnych w SNSwZ (10 godz./tydz.) i równolegle 2 m-ce wykonywania prac społecznie użytecznych (PSU) w jednostkach użyteczności publicznej.

Stowarzyszenie w ramach PAI'2015 zorganizowało i przeprowadziło cykl integracyjno- edukacyjny, obejmujący: nabywanie i rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie postawy proaktywnej oraz przygotowanie do zatrudnienia/ zatrudnienia wspieranego.
Podczas zajęć/ warsztatów uczest. nabywali kompetencje z zakresu odpowiedzialności i sumienności w życiu osobistym/ zawodowym, współpracy w grupie, zmiany postawy z roszczeniowej na aktywną.

Na prośbę kierownictwa PUP w Zamościu SNSwZ przyjęło organizację i prowadzenie PSU dla 2 uczest., na własnych środkach.
Dnia 20.08.2015 r. SNSwZ zorganizowało dla uczestników PAI'2015 (II grupy z M. Zamość) wizytę studyjną do "Wioski Gotów w Masłomęczu". Wyjazd miał charakter integracyjno - edukacyjny m.in. prowadzone były pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł (garncarstwo, tkactwo, robienie biżuterii), pokazy walk, strzelanie z łuku oraz prezentacja dawnej kuchni.

Więcej…
 

Podmiot zatrudnienia

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu realizuje projekt pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.", którego partnerem jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowy Urząd Pracy. Projekt jest realizowany od dnia 25 czerwca 2015 do 31 grudnia 2016 r. i finansowany ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji w kwocie 50000,00 zł oraz ze środków własnych realizatorów, w wysokości 32572,00 zł (39,5 %).
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu prowadzącym Klub Integracji Społecznej (KIS) a Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu oraz pracodawcami, a także promocja zatrudnienia wspieranego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jak również efektywna integracja społeczna 11 uczestników KIS, mieszkańców Miasta Zamość.

 

Więcej…
 

Realizacja projektu PAI przez SNSwZ

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie 01.09.-30.11.2014 realizuje pilotażowy projekt "Integracja społeczna bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2014 r. (PAI)".

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zrekrutował uczestników do udziału w projekcie. Na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach PAI ogłosił otwarty konkurs, do realizacji, którego wybrano SNSwZ.

Cel projektu to przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy, przygotowanie do radzenia sobie na trudnym regionalnym rynku - poprzez nabywanie i utrwalenie pożądanych przez pracodawców "kompetencji miękkich" w podjęciu pracy lub samozatrudnieniu.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu grupowych zajęć i warsztatów integracji społecznej oraz doradztwa indywidualnego z bezrobotnymi (o ustalonym profilu pomocy III) ukierunkowanej na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 31.07.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

l

ll

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Zamość, 16 lipiec 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU Sto...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r. INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA do procedury ROZEZNANIA RYNKU ...

 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Wtorek, 31. Lipiec 2018 13:30
 • l

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • ll

  Piątek, 20. Lipiec 2018 00:00
 • Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

  Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 13:05
 • INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  Czwartek, 29. Marzec 2018 11:09