Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu rozpocz??o realizacj? 2 zada? publicznych:

I. Klub Integracji Spo?ecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urz?du Pracy w Zamo?ciu w realizacji kontraktw socjalnych-edycja 2014/2015;

Partnerski projekt realizowany w okresie 10 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 r., wsp?finansowany ze ?rodkw bud?etu pa?stwa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej "Aktywne Formy Przeciwdzia?ania Wykluczeniu Spo?ecznemu".
W I-po?owie czerwca br. zrekrutowano 11 osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym do uczestnictwa w zadaniu. W oparciu o zawarte kontrakty socjalne (zawieraj? pracownicy socjalni MCPR w Zamo?ciu) procesem reintegracji spo?eczno-zawodowej obj?to10 osb w ramach Klubu Integracji Spo?ecznej przy SNSwZ.
Zaj?cia merytoryczne wg Programu, od dnia 18 czerwca br. rozpocz??y cykl edukacyjno-szkoleniowy w ramach Zadania Nr 1 w 2014 r. Projekt obejmuje m.in.:

 • prowadzenie zaj?? i warsztatw aktywnej integracji, szkolenie konserwator terenw zewn?trznych z oczyszczaniem opasek przyjezdniowych i chodnikw (robotnik gospodarczy);

 • wizyt? studyjn? do "Wioski Gotw" w Mas?om?czu i CIS Mieniany-dzia?ania motywacyjne, integruj?ce grup? oraz poznanie dzia?alno?ci podmiotw ekonomii spo?ecznej (PeS);

 • w ramach reintegracji zawodowej uczestnikw w 2014 i 2015 roku zostan? zorganizowane i prowadzone przez SNSwZ prace spo?ecznie u?yteczne (PSU) w jednostkach u?yteczno?ci publicznej: 8 osb do 3,5 miesi?ca w 2014 oraz 6 osb do 4 miesi?cy w 2015 r.

 • zatrudnienie wspierane w 2015 r. prowadzone przy ?cis?ej wsp?pracy SNSwZ i PUP w Zamo?ciu, w tym 6 osb otrzyma zatrudnienie w SNSwZ (etat przez 2 miesi?ce).

II. Us?uga prowadzenia zaj?? reintegracji spo?ecznej i zawodowej dla grupy 14 osb w ramach Klubu Integracji Spo?ecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu;

us?uga zlecona MCPR w Zamo?ciu w ramach realizacji projektu systemowego, wsp?finansowana ze ?rodkw EFS pt. "Przeciwdzia?anie wykluczeniu spo?ecznemu na terenie Miasta Zamo?cia".
3 lipca 2014r. SNSwZ rozpocz??o realizacj? us?ugi. Zaj?cia reintegracji spo?ecznej i zawodowej odbywaj? si? we wtorki i czwartki, z terminem realizacji do 28 lutego 2015r.
Proces reintegracji spo?eczno-zawodowej obejmuje:

 • warsztaty aktywizacyjne i samopomocowe z formu?owaniem grupy samopomocowej,

 • warsztaty szkoleniowo-edukacyjne przygotowuj?ce uczestnikw do pe?nienia rl spo?ecznych i zawodowych,

 • warsztaty z przedsi?biorczo?ci/ ekonomii spo?ecznej,

 • dzia?ania z zakresu reintegracji zawodowej, w tym organizacja i prowadzenie PSU dla min. 10 osb obj?tych wsparciem,

 • wyjazdowa integracja grupy (Zwierzyniec i okolice).

Uczestnicy podczas zaj?? w KIS nab?d? praktyczne umiej?tno?ci w zakresie poszukiwania pracy, naucz? si? sporz?dza? dokumenty aplikacyjne (zaj?cia komputerowe z Internetem), jak rozmawia? z pracodawc? podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zaj?cia z autoprezentacji uzmys?owi? uczestnikom jak wa?ny jest w?asny wizerunek i sposb zaprezentowania si?. W p?niejszym okresie uczestnicy dowiedz? si? jak za?o?y? stowarzyszenie lub sp?dzielni? socjaln? b?d? podj?? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.
Przeprowadzenie powy?szych dzia?a? ma na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnikw KIS umiej?tno?ci pe?nienia rl spo?ecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Reintegracja zawodowa da mo?liwo?? nauczenia si? pracy zespo?owej i bycia odpowiedzialnym w ramach wykonywania PSU.

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31