PROWADZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ '2009

Czwartek, 05. Luty 2009 01:00 Nowa Szansa
Drukuj

 

Stowarzyszenie SNSwZ, kolejny rok prowadzi Klub Integracji Społecznej (KIS) przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu i realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Mieście Zamość. Klub jest jednostką wsparcia dla osób doświadczających wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem.

Celem funkcjonowania tej jednostki jest świadczenie usług, prowadzenie działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i życiowej osób bezrobotnych, będących uczestnikami Klubu.

W styczniu 2009 r. chęć udziału w zajęciach Klubu, zgłosiło 15 osób, gotowych do uczestnictwa 
w zajęciach aktywizujących oraz do podjęcia i wykonywania prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej.

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników KIS, tą formą aktywizacji i wsparcia, Stowarzyszenie SNSwZ wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Miasta Zamość. Doceniając znaczenie tej formy aktywizacji jako sprawdzonego i istotnego narzędzia, w powrocie do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzeby uczestników KIS, postanowiło zorganizować i prowadzić instrumenty zatrudnienia socjalnego w 2009 r. Prace społecznie użyteczne, roboty publiczne są ważnymi elementami aktywizacji osób bezrobotnych. Osoby, które czują się zmotywowane do odmiany swojej sytuacji życiowej chętnie podejmą te formy wsparcia. W oparciu o ?dobre praktyki KIS? zasadne jest zastosowanie instrumentów aktywizacyjnych względem nowych osób w Klubie, którym również Stowarzyszenie pragnie zaoferować NOWĄ SZANSĘ w procesie reintegracji społeczno-zawodowej.