Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty Program Aktywności Lokalnej' 2009

Program Aktywności Lokalnej' 2009

Email Drukuj PDF

W 2008 r. SNSwZ zakończyło realizację pilotażowego Programu aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, współfinansowany z projektu systemowego PO KL. Zadowolenie beneficjentów z uczestnictwa w programie, szczególnie warsztaty edukacyjne, spotkania wyjazdowe i plenerowe oraz zajęcia w Klubie Integracji Społecznej tak bardzo zintegrowały grupę, że po zakończeniu programu, beneficjenci przez 3 miesiące z własnej inicjatywy spotykali się w Klubie nie będąc uczestnikami żadnego programu. Rezultatem realizacji projektu było podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez 4 uczestników oraz w ramach zatrudnienia wspieranego ? 5 uczestników.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu zachęcone popularnością w/w programu w 2009 roku kontynuuje realizację Programu aktywności lokalnej zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość w roku 2009 w partnerstwie z MCPR Zamość. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje podobnie jak w 2008 roku pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym celem programu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, klientów pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej.

Program kierowany jest do klientów pomocy społecznej, w ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi MCPR w Zamościu. W czerwcu została przeprowadzona rekrutacja 15 uczestników programu Pal, którzy dobrowolnie zdeklarowali chęć uczestnictwa przy pozytywnej opinii pracowników MCPR. 15 uczestników Pal jest aktywizowanych zawodowo (lipiec-listopad) pracuje na Osiedlach "Promyk" i "Powiatowa", OSIR i w drukarni Attyla. W celu podniesienia świadomości uczestników projektu i wzmocnienia ich wiary w siebie przeprowadzone zostaną działania aktywizujące, obejmujące zajęcia grupowe o charakterze integracyjnym oraz odkrywającym własne predyspozycje osobowościowe i zawodowe.

Planuje się przeprowadzenie 3-dniowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych np. Krasnobród, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w kwestii zatrudnienia. Zorganizowane zostaną także warsztaty edukacyjno-integracyjne z 1-dniowym wyjazdem studyjnym do Wspólnoty EMAUS w Krężnicy Jarej, które mają na celu pobudzić aktywność beneficjentów do zmiany postawy i sposobu życia. Projekt zakłada wyłonienie z grupy osób bezpośrednio zaangażowanych w program około 2-3 liderów, których skieruje się do wsparcia przez instrumenty rynku pracy, np. przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Działania o charakterze zatrudnieniowym mają sprzyjać tworzeniu równych szans edukacyjnych dla kobiet i mężczyzn, będą obejmowały analizę rynku pracy, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, ABC komputera z Internatem itp. Działania samopomocowe mają na celu wzajemne wsparcie uczestników projektu, poprzez szansę wspólnego przebywania, dzielenia się doświadczeniami oraz odkrywania swoich predyspozycji i umiejętności, ponadto działania o charakterze doradczym z psychologiem, księdzem, doradztwo zawodowe, prawne, itp. Beneficjenci programu odbędą 2 kursy: ,,Komputer bliższy nam?,,Spółdzielnia socjalna lub stowarzyszenie - twoim miejscem pracy? ? podstawy tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych?zakończone certyfikatem.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00