Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projekty Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa- kwota 95800,00 złotych, w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022".

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) wraz z 4 Partnerami (MCPR, PUP,  SZCW i Catering. Spółdziel. Socjalną Jagienka) od 01.07.2020 do 31.12.2020 realizuje zadanie publicz. "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi reintegracyjne, w  ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022"-Edycja 2020 dofinansowanego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - dotacja w kwocie 95800,00 zł, całkowity koszt zadania 111100,00 zł. Działania w Klubie Integracji Społecznej (PZS) w zakresie opracowania i wdrażania "Ramowy program reintegracji w KIS Zamość" to w 1-kolejności przywracanie wartości społecznych u uczest., w 2-dążenie do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w środowisku zamojskim, poprzez aktywne włączenie.
Grupa docelowa liczy 10 osób, w tym 1 absolwent KIS - mieszkańcy Zamościa, osoby zagrożone/ wykluczone społecznie, bierne zawodowo/bezrobotni, klienci MCPR w Zamościu/bezrobotni zarejestrowani w PUP w Zamościu, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy objęci kontraktami socjalnymi, doradca zawodowy KIS opracowuje dla nich Indywidualne Plany Działania.

DZIAŁANIA PROJEKTU OBEJMUJĄ:                                                                                                                                             
1. Reintegrację społeczną w KIS, w tym analiza potrzeb potencjalnych uczest. i lokalnych pracodawców, prowadzenie zajęć/warsztatów z uczest. wg "Ramowego Programu reintegracji w KIS" (240h), doradztwo specjalistyczne/konsultacje (70h), określenie predyspozycji uczest. (aktualizacja kontraktów socjalnych, wdrażanie Indywidualnych Planów Działania) i zewnętrzne formy integracji.                                                              
2. Reintegrację zawodową w KIS w tym organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych(PSU), zatrudnienie Instruktorów reintegracji społecz.-zawod., 2 szkolenia: komputerowe z egzamin. ECDL i szwaczka, upowszech. informacji o usługach KIS w nowych środowiskach, spotkanie z pracodawcami.
3. Upowszechnianie informacji o ofercie/usługach KIS w nowych środowiskach. Seminarium i warsztaty wyjazdowe kadry oraz pracodawców (warsztaty "Zatrudnienie socjalne- co dalej?").        
Realizacja zadania publicz. prowadzona z zachowaniem wytycznych GIS, Ministra Zdrowia - reżim sanitarny, z poszanowaniem czynnika społecznego (jakość życia), gospodarczego (zatrudnienia) i środowiska (ekologia). Działania wpisują się w cele Programu MRPiPS i Priorytetu I Zad. 1 i 2.

Efekty bezpośrednie, zakładany wynik realizacji zadania publicz./proj. "KIS- klucz do lepszego życia" 1) 10uczest. wspieranych, aktywizowanych w KIS: 240h zajęcia/warszt. +70h(doradztwo) +15h(zew. formy integr.) = 325h, do 4 wyjść grupowych (zewnętrzne formy integracji), 1400h prac społecznie użytecznych, efekt: 6 absolwentów KIS (ścieżka reintegracji społecz.-zawod. i status po jej przejściu).
2) Realizacja zadania/proj. "KIS- klucz do lepszego życia" znacząco wpłynie na zmianę społeczną: 6 uczest. podwyższy poziom kompetencji społeczno-zawodow. i zmieni postawę z roszczeniowej na aktywną, nastąpi  u nich wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku, 9 uczest. będzie wykonywało PSU u Partnerów zad. (podniesie samoocenę, poprawią sytuację materialną), 6 uczest. zwiększy swoje umiejętności i motywację do podjęcia zatrudnienia, zostanie przygotowanych do poruszania się po rynku pracy/ w kierunku dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w CIS Zamość.
3) Przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji zadania publicz. "KIS-klucz do lepszego życia" w dalszych działaniach organizacji - trwałość rezultatów zadania/proj. SNSwZ nadal będzie prowadziło KIS (w ruchu ciągłym) z realizacją kompleksowego wsparcia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. W Klubie będą wdrażane Programy na rzecz osób określonych ustawą o zatrudnieniu  socjalnym.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00