Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Projekt partnerski "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" (2-Edycja), współfinans. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 11.1 RPO WL na lata 2014-2020.

W II-połowie 2018 Personel projektu (ze SNSwZ i MCPR) wraz z pracownikami socjalnymi  monitorował realizację działań, aktywność oraz postęp reintegracji i aktywizacji: 10 uczestników w Klubie Integracji Społecznej (dalej: KIS), w tym  2 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dalej: uczest.).

W ramach proj. SNSwZ skierowł na staż 5 uczest., w tym 3 uczest. odbywało staż w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, z możliwością zatrudnienia. Pomimo licznych rozmów i motywowania stażystów (uczest. po szkoleniu zawodowym), dowożenia do miejsca pracy - wykonywanie pracy sortowacza odpadów przerosło możliwości psychofizyczne tych osób.

Pracownicy socjalni MCPR sukcesywnie, w zależności od zaangażowania uczest. i realizowanych postanowień - zamykali kontrakty socjalne z osobami, które kończyły wsparcie w KIS lub staże.

Zajęcia w Klubie odbywały się cyklicznie w każdym tygodniu po 12 godz., w wynajętych salach - przeprowadzono 156 godz. zajęć/warszt. oraz doradztwo 30 godz. Uczestnicy otrzymywali materiały edukacyjne, serwis kawowy i obiady. W KIS realizowano zatrudnienie wspierane w ramach prac społecznie użytecznych 6 uczest. (do XI.2018 uczest. wypracowali 1648 godz.). Reintegracja i aktywizacja w KIS przyczyniła się do nabywania umiejętności społeczno-zawodowych, m.in. zarządzania czasem, współpracy w zespole, umiejętności autoprezentacji, kształtowania postaw proaktywnych oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Kolejne zadanie - Szkolenie komputerowe dla 4 uczest. (80 godz., w okresie X.-XII.2018), prowadziła firma SERWISKOM M. Bojarczuk z Zamościa. W każdym dniu szkolenia uczest. mieli zapewniony sprzęt, materiały dydaktyczne, serwis kawowy i obiad. Do egzaminu końcowego ECDL Base przystąpiło 4 uczest. (12-13.XII.2018), zdały 3 osoby uzyskując Certyfikat ECDL Base. Na początku października kolejnych 5 uczest. zostało skierowanych na staże do pracodawców, z czego 4 je odbywa, z perspektywą podtrzymania w zatrudnieniu. Stażyści zostali ubezpieczeni NNW, wyposażeni w odzież ochronną i obuwie (koszty własne SNSwZ- organizatora). W rezultacie działań - przejście ścieżki reintegracji i aktywizacji uczest. w 2-Edycji, pracodawcy  zatrudnili 3 absolwentów KIS.

 

Komunikacja pomiędzy Partnerami proj. jest prawidłowa. W zależności od posiadanych środków finansowych personel proj. otrzymał wynagrodzenia za pracę/ dodatki do wynagrodzeń, stosownie do ponoszonych kosztów bezpośrednich. Realizacja proj. przebiega zgodnie z Harmonogramem proj. oraz umożliwia godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00