Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Zapytanie Ofertowe na przewóz osób

 

Zamość, 16 lipiec 2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje proj. partner. "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu zaprasza do składania ofert wynajmu pojazdu wraz z kierowcą do codziennego przewozu osób na staż z Zamościa do RZZO w Dębowcu (Gm. Skierbieszów) i ich przywozu do Zamościa po skończonej pracy - w ramach realizacji ww. proj. Zamówienie ofertowe powyżej kwoty 20.000 PLN netto do 50.000 PLN netto - rozeznanie rynku. Przedmiot niniejszego postępowania: zamówienie na przewóz stażystów jest/będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY:


Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu(SNSwZ) z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Św.Piątka 24 tel./fax 84 6385907, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. strona internetowa: www.nowa-szansa.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone wg zasad rozeznania rynku, określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministra Roz-woju i Finansów (wersja z dn. 19 lipca 2017). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem postępowania jest wynajem pojazdu przeznaczonych do transportu osób wraz
z kierowcą: przewóz stażystów na trasie Zamość - Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (PGK Sp. z o.o.) i z RZZO w Dębowcu - do Zamościa.

 


1


Przedmiot zamówienia


Usługa wynajmu pojazdu wraz z kierowcą - przewóz 5 stażystów;


2


Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)


Kod CPV 60.17.00.00-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą;


3


Nazwa usługi


Wynajem pojazdu wraz z kierowcą do przewozu osób na trasie: Zamość- Dębowiec oraz Dębowiec- Zamość;


4


Źródło finansowania


Środki UE w ramach EFS, Bużetu państwa oraz środki własne;


5


Liczba przewożonych osób


Przewóz każdorazowy do 5 osób (uczest. proj. skierowani na staż do RZZO w Dębowcu, na okres do 5 miesięcy);


6


Charakterystyka uczestników


Staż osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, które odbyły szkolenie zawodowe, mieszkańców Zamościa;


7


Charakterystyka i sposób realizacji usługi


Świadczenie usługi transportu-przewóz do 5 stażystów z Zamościa
do RZZO w Dębowcu i ich przywóz po pracy codziennie w godz.: 630-655 oraz 1510-1535 (dni robocze). Kierowca/-y posiadający doświadczenie w zakresie obejmującym zamówienie min.10 lat.


8


Termin realizacji usługi


od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018;


9


Zobowiązania - Wynajmującego pojazd z kierowcą, dalej: Wykonawcy


Wykonawca zapewni punktualność kierowcy/-ów, trafny i samodzielny dojazd do/ z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Prowadzi ewidencję rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU:

1. Pojazd przygotowany do transportu 5 osób (bez kierowcy), wyposażony w sprawne ogrzewanie i klimatyzację, ABS, ASR. Posiada niezbędną dokumentację, jest: sprawny techniczne i czysty.

2. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu osób, stosownie do ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z póź zm.), a ponadto musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW.

3. Pojazd jest zarejestrowany, posiada ważne badania techniczne oraz jest sprawny do wykonywania przewozu osób, spełniając wymogi bezpieczeństwa, higieny i wygody dla pasażerów.

4. W przypadku awarii pojazdu przewożącego stażystów - uczest. projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy.

5. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo stażystów podczas wykonywania usług ich przewozu.

6. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku których nastąpi uszkodzenia ciała/ śmierć/ szkoda materialna spowodowana działalnością usługową Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz w razie potrzeby jednostki Policji oraz Pogotowia ratunkowego o każdym zdarzeniu lub wypadku pojazdu na trasie w czasie wykonywania przewozu stażystów - uczestników projektu.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca - Wynajmujący pojazd z kierowcą zobowiązany jest realizować usługi transportu od dnia zawarcia umowy do 21 grudnia 2018. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

2. Miejsce świadczenia usługi: teren powiatu zamojskiego (ziemski), woj. lubelskie.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU


1. Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy - Wynajmujący pojazd z kierowcą spełniający warunek określony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca posiada uprawnienia przewozu osób i doświadczenie min.10-letnie w tym zakresie.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄRZADZENIA OFERTY


1. Oferta musi zawierać cenę brutto: w przeliczeniu na 1km przewozu stażystów i cenę za przeprowadz. całej usługi w okresie 5 m-cy (w tym koszty np. zarządzania, logistyczne) Załącznik nr 1.

2. Ofertę z załącznikami należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wypełnioną w języku polskim, czytelną, bez błędów (oferty z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane) - papierowo lub mailowo.

3. Oferta i wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby/-ób uprawnionych do reprezentowania firmy/ podmiotu/ osoby fizycznej. Jeżeli Oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo/ upoważnie-nie w formie oryginału. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Oferta/-y Wykonawcy/-ów niespełniająca/-e wyżej wymienione warunki zostanie/-ą odrzucone
z postępowania.

6. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 • Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w części V (załącznik nr 2 pkt 1).
 • Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, opisanych w części V pkt 2.
 • Złoży ofertę niespełniającą kryteria formalne, opisane w części VII.
 • Przedstawi nieprawdziwe informacje.
 • Złoży ofertę po terminie.

Odrzucenie oferty Wykonawcy/-com -Wynajmujących pojazd z kierowcą nie przysługują roszcze-czenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o przyjęciu/ odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY


1. Ofertę należy wypełnić w języku polskim, wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr1 do niniejszego zapytania z pozostałymi załącznikami i złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2018, drogą pocztową/osobiście w siedzibie SNSwZ lub elektronicznie adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Koperta/ e-mail zawierające ofertę powinny zawierać dopisek: "Oferta- przewóz stażystów".

VIII. WYBÓR OFERTY


1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do 2 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 10 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę pkt za złożoną ofertę.

IX. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryteria oceny i ich znaczenie (100% = 100 pkt):

1) Cena usługi transportowej - waga kryterium 80% = 80 pkt

Metodologia liczenia punktów, w kryterium cena:

 • cena najniższa = max ilość w kryterium
 • punkty dla pozostałych ofert oblicza się: oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty x 60;

2) Uprawnienia i doświadczenie w przewozie osób min.10 lat - waga kryterium 20% = 20 pkt

Metodologia liczenia punktów, w kryterium doświadczenie:

 • 10 lat = 10 pkt
 • 10- 20 lat i powyżej = 20 pkt.

2. Ocena łączna oferty będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowią-cych sumę podanych wyżej kryteriów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania:

a) w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez Oferenta- Wynajmującego pojazd z kierowcą, w której zaoferowana cena przekracza kwotę dojazdu na staż przyjętą w Szczegółowym budżecie Wniosku o dofinansowanie projektu;

b) w sytuacji, jeżeli oferta z ceną nie przewyższa kwoty przyjętej na wykonanie usługi przewozu stażystów we Wniosku o dofinansowanie projektu, ale jest niekompletna (np. brak udokumen-towanego doświadczenia- przewóz osób).

X. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

1. Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznako-wania/ przesłania/ doręczenia koperty z dokumentami lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji lub złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Kazimierz Wojtowicz- Koordynator projektu, telefon 84 6385907.

W przypadku wyłonienia Wykonawcy (firma transportowa/ podmiot lub osoba fizyczna) Zama-wiający zawrze umowę o świadczenie usługi przewozowej. Zapłata za usługę - regulowana po wystawieniu faktury/-ur VAT/ rachunku/-ów na podstawie udokumentowanej rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów - uzależniona od dostępności środków na realizację projektu partner.

XI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY


1. Formularz ofertowy Wykonawcy (Załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2).

3. oświadczenie o spełnieniu warunków rozeznania rynku do zapytania ofert. (Załącznik nr 3).

 

ZAŁĄCZNIKI:
Zał.1-Formul. Oferty Rozeznania rynku- przewóz os. 11.1EFS
Zał.2 Oświadcz.o powiąz. 11.1EFS
Zał.3- Oświadcz.o kompet. transport.  11.1EFS

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00