Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Zapytanie ofertowe na usługi szkolenie komputerowe ECDL dla uczestników Klubu Integracji Społecznej

Zamość, 06.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje proj. "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL z przygotowaniem do egzaminu ECDL Base, w ramach projektu "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS oraz środków własnych, dla 16 uczestników Klubu Integracji Społecznej (KIS), w 4 Edycjach.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24 tel./ fax 84 6385907, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. strona internetowa: www.nowa-szansa.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone wg zasad rozeznania rynku, określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministra Rozwoju i Finansów (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL ECDL z egzaminem ECDL Base dla 16 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach partnerskiego proj. "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia", w 4 Edycjach.

1

Przedmiot zamówienia

Usługi

2

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Usługi szkolenia komputerowego/CPV/ 80533100-0

3

Nazwa szkolenia

Szkolenie komputerowe ECDL z przygotowaniem do  egzaminu ECDL Base

4

Źródło finansowania

Środki UE w ramach EFS, Bużetu państwa oraz środki własne

5

Liczba uczest. szkolenia

16 osób, w 4 Edycjach po 4 uczestników

6

Charakterystyka uczestników szkolenia

Szkolenie dla osób bezrobotnych określonych III profilem pomocy
w PUP lub biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, które przeszły proces reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, mieszkańców Zamościa.

7

Cel szkolenia

Cel: zdobycie/uzupełnienie wiedzy podstaw. pracy z komputerem
i w sieci, internet, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, kopiowanie/przenoszenie danych na nośniki elektroniczne.

Nabycie kwalifikacji i kompetencji w zakresie korzystania z kom-putera na poziomie ECDL Base- umożliwi uczest. funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym i na rynku pracy.

8

Termin realizacji szkolenia

4 Edycje: marzec-kwiecień 2018; paździer.-listopad 2018;
paździer.-listopad 2019; grudzień 2019-styczeń 2020.

9

Liczba godz. szkolenia

80 h - przypadająca na 1 uczestnika

10

Sposób prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadz. w formie zajęć teoretycznych i praktycznych
5 h/dzień (1godz.szkol. = 45min.). Do czasu zajęć nie wlicza się przerw i godzin przewidzianych na egzaminy. Szkolenie może być realizowane również w soboty - za zgodą wszystkich uczest.

11

Zakres tematyczny szkolenia

Zakres szkolenia powinien obejmować:

MODUŁ Z GRUPY BASE- B1- PODSTAWY PRACY Z KOM-PUTEREM Obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych, ćwiczenia praktycz.

MODUŁ Z GRUPY BASE- B2 - PODSTAWY PRACY W SIECI Obejmuje podstawowe umiejętności związane z Internetem i usłu-gami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszu-kiwaniem informacji (bezpieczne podróże po stronach www.) komunikacją online i pocztą elektroniczną, ćwiczenia praktycz.

MODUŁ Z GRUPY BASE - B3 - PRZETWARZANIE TEKSTÓW Pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i druko-wania, ćwiczenia prakt.

MODUŁ Z GRUPY BASE - B4 - ARKUSZE KALKULACYJNE

Pozwala kandydatowi wykazać się znajomością budowy arkusza kalku-lacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfi-kowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, ćwiczenia praktyczne.

 

12

Baza sprzętowa i lokalowa

Szkolenie prowadzone w siedzibie KIS w Zamościu przy ul. Św.  Piątka 24 - Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu.

13

Kadra wykonująca szkolenie

Szkolenie powinna prowadzić wykwalifikowana kadra - osoby posiadające doświadczenie w zakresie obejmującym zamówienie min. 2 lata, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie.

14

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest:

- opracować i przedłożyć Program szkolenia z Harmonogramem,
z uwzględnieniem zakresu szkolenia dla danej Edycji (określenie dni i godz. zajęć), co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia; - do oznaczenia logotypem RPOWL, UE i EFS, materiałów szkole-niowych, zaświadczeń wydawanych kursantom;

- przyjąć i aktywizować każdego ucest., w sposób umorzliwiający zdanie e

15

Rodzaj dokumentu potwier-dzające ukończenie szkole-nia/ uzyskanie kwalifikacji

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo i ukończenie szkolenia.gzaminu CDL

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest realizować od dnia zawarcia umowy do lutego 2020. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zlecenie w 4 Edycjach tj.: marzec-kwiecień 2018; paździer.-listopad 2018; paździer.-listopad 2019; grudzień 2019-stycz.2020. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

2. Miejsce świadczenia usługi: KIS w Zamościu przy ul. Św. Piątka 24, woj. lubelskie.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy spełniający warunek określony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie min. 2-letnie w pracy z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi ubóstwem/ wykluczeniem społecznym oraz dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku informatyka lub równoważnym.

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄRZADZENIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać cenę brutto za przeprowadzenie usługi oraz cenę w przeliczeniu na

1 uczestnika zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ofertę z załącznikami należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wypełnioną w języku polskim, czytelną, bez błędów (oferty z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane), papierowo lub mailowo.

3. Oferta i wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy/ instytucji szkoleniowej/ trenera. Jeżeli Oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo/ upoważnie-nie w formie oryginału. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Oferty Wykonawców niespełniających wyżej wymienionych warunków zostaną odrzucone

z postępowania.

6. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 • Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w części V (załącznik nr 2 pkt 1).
 • Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w części V pkt 2.
 • Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części VII.
 • Przedstawi nieprawdziwe informacje.
 • Złoży ofertę po terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

1. Ofertę należy wypełnić w języku polskim, wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z pozostałymi załącznikami i złożyć w terminie do dnia 16 marca 2018 do godz. 15.00, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście w siedzibie SNSwZ przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Koperta/teczka/folder/e-mail zawierające ofertę powinny być opatrzone dopiskiem: "Oferta-przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL".

VIII. WYBÓR OFERTY

1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert - max 3 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę pkt za złożoną ofertę.

 

IX. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100 pkt):
a) Koszt usługi szkoleniowej WAGA KRYTERIUM 60% = 60 pkt
Metodologia liczenia punktów, w kryterium cena:
 • cena najniższa = max ilość w kryterium
 • punkty dla pozostałych ofert oblicza się następująco oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty x 60
b) Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi ubóstwem/ wykluczeniem społecznym WAGA KRYTERIUM 20% = 30 pkt
 • 2 lata = 20 pkt
 • 2- 3 lat i powyżej 3 lat = 30 pkt
c) Materiały szkoleniowe WAGA KRYTERIUM 10% = 10 pkt
 • Wykonawca uzupełni materiały szkoleniowe skryptem autorskim prowadzonych zajęć zawierającym najważniejsze informacje omawiane na zajęciach w postaci wydruku trwałego - Wykonawca otrzyma 10 pkt
2. Ocena łączna oferty będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowią-cych sumę podanych wyżej kryteriów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania: 
a)  w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez Oferenta, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku
o dofinansowanie projektu,
b)  w sytuacji, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie Ofertowe- Szkol. komputer. 07.03.2018
Formul. Załącz. Nr1 szkol.komp.  11.1 EFS
Formul. Załącz. Nr2 szkol.komp.  11.1 EFS
Formul. Załącz. Nr3 szkol.komp.  11.1 EFS

 

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00