Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdzia?ania Wykluczeniu Spo?ecznemu- nowy wymiar 2020, wsp?finans. ze ?rde? krajowych.

I. W ramach proj. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w ?rodowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia spo?ecznego- edycja 2016" uczestnicy KIS ch?tnie uczestniczyli w zaj?ciach/warsztatach aktywnej integracji, akademii motywacji. Zosta?y zorganizowane i przeprowadzone 2 kursy zawodowe: "Konserwator terenw zewn?trznych i zielonych" (6 uczest.), "Konserwator powierzchni p?askich" (5 uczest.). Na kursach (zakres podstawowy- po 60 h) uczest. nabywali wiedz? teoretyczn? oraz praktyczn? i odbyli praktyki zawodowe w ramach prac spo?ecznie u?ytecznych. Pan Zbigniew odbywa? sta? w Przedszkolu Miejskim nr 7 z O/Integracyj. w Zamo?ciu. Dzi?ki pozyskaniu dodatkowych ?rodkw z Miasta Zamo?? jest podtrzymany w zatrudnieniu.

Uczestnicy mieli mo?liwo?? spotka? i nawi?zania kontaktw z pracodawcami: 2 spotkania odby?y si? w Klubie i 2 kolejne u pracodawcw.
Ponadto w ramach zewn?trznych form integracji wraz z opiekunem odwiedzili Zamojskie ZOO, odbyli wizyt? studyjn? do Centrum Integracji Spo?ecznej w Che?mie.
W ramach prowadzonej Kawiarenki dyskusyjnej "Solidarno?? spo?eczna- has?o czy rzeczywisto??" (wrzesie?-listopad) grupa robocza (8 uczest.) Partnerw zadaniowych podczas warsztatw/ mini debat diagnozowa?a przyczyny i skutki wykluczenia spo?ecznego w Zamo?ciu.
Minidebaty i dyskusje pozwoli?y na wzajemne poznanie si?, zaprezentowania zakresw i obszarw wsparcia oraz realizowanych zada? - podnosz?cych jako?? ?ycia mieszka?cw Zamo?cia, przez lokalny samorz?d, pomoc spo?eczn?, urz?d pracy, cz??? sektora pozarz?dowego z podmiotami ekonomii spo?ecznej. Wypracowano za?o?enia i tezy do broszury Zamojski Model Aktywnej Reintegracji.

Zdj?cie 1

Zdj?cie 2

Zdj?cie 3

Zdj?cie 4

II. Dzia?ania partnerskiego proj. "Aktywne postawy m?odzie?y- podnoszenie kompetencji, przedsi?biorczo?ci i odpowiedzialno?ci w wymiarze ?rodowiska- edycja 2016 r." zosta?y zrealizowane. W okresie wrzesie?-listopad w 4 zamojskich szko?ach ponadgimnazjalnych by?y wdra?ane 2 lokalne programy LPASM i LPPSM. W ramach integracji zewn?trznej uczest. odbyli zaj?cia integracyjne w kr?gielni, kinie i Zamojskim ZOO.
W KIS dla 5 m?odych uczest. by? wdra?any LPPSM, w ramach zaj??/warsztatw.
Cztery m?ode uczest. uczy?y si? systematyczno?ci i odpowiedzialno?ci, pracy zespo?owej w ramach prac spo?ecznie u?ytecznych- w LO Centrum Szk? Mundurowych w Zamo?ciu.
Podsumowaniem proj. by? konkurs pt. "Praktyczne aspekty przedsi?biorczo?ci spo?ecznej", w ktrym wzi??y udzia? ekipy ze szk? obj?tych proj. i m?odzi z KIS.

Zdj?cie 2-1Zdj?cie 2-2

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31