Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 roku 17 nowych uczestnikw (osoby obj?te kontraktami socjalnymi) -rozpocz?to realizacj? 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdzia?ania Wykluczeniu Spo?ecznemu- nowy wymiar 2020 - wsp?finansowane z dotacji: MRPiPS, Prezydenta Miasta Zamo?? i Wojewdztwa Lubelskiego reprezent. przez ROPS w Lublinie.

Partnerzy KIS: MCPR i PUP w Zamo?ciu, Stowarzysz. Zamojskie Centrum Wolontariatu, Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Polski Czerwony Krzy? Zarz. Rejonowy w Zamo?ciu i Przedszkole Miejskie nr 7 z O/Integracyjnym.

I. Partnerski projekt pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w ?rodowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia spo?ecznego- edycja 2016" realizowany w okresie czerwiec- grudzie? 2016 r., polega na:
- rozszerzeniu Lokalnego proj. reintegracji spo?eczno-zawodowej dla 12 os. korzystaj?cych
z pomocy spo?ecznej, z zawartymi kontraktami socjalnymi (gr. I), mieszka?cw Zamo?cia
w wieku aktywno?ci zawodowej, oraz na
- prowadzeniu spotka?/warsztatw metodyczno-edukacyjnych dla ?rodowiska 8 przedstawicieli lokalnych instytucji i Partnerw zadaniowych (gr. II) w ramach "Kawiarenki dyskusyjnej" i mobilnego o?rodka solidarnych spo?ecznie.
Reintegracja i aktywizacja 11 uczestnikw KIS obejmuje zaj?cia/warsztaty aktywnej integracji, Akademi? motywacji z kszta?towaniem postawy proaktywnej wg Programu, zewn?trzne formy integracji (wyj?cia do: ZOO, kina, wizyt? studyjn? do podmiotu ekonomii spo?ecznej), przeprowadzenie 2 kursw (zakres podstawowy) z praktykami zawodowymi, prace spo?ecznie u?yteczne, roboty publiczne i sta?e w KIS i u Partnerw zadaniowych oraz pomoc w kierunku usamodzielnienia ekonomicznego uczest.
Uczestnicy II gr. w ramach spotka? Kawiarenki dyskusyjnej "Solidarno?? spo?eczna- has?o czy rzeczywisto??" (wrzesie?- listopad), podczas warsztatw zdiagnozuj? przyczyny i skutki wykluczenia spo?ecznego w Zamo?ciu/ regionie. W efekcie spotka? w "Kawiarence" zostanie opracowana i wydana broszura Zamojski Model Aktywnej Reintegracji. Na grudniowym seminarium z udzia?em uczest. KIS, realizatorw, Partnerw zadaniowych, lokalnego samorz?du i zainteresowanych osb zostan? podsumowane efekty i rezultaty partnerskich dzia?a? w KIS.

II. Partnerski projekt pn. "Aktywne postawy m?odzie?y - podnoszenie kompetencji, przedsi?biorczo?ci i odpowiedzialno?ci w wymiarze ?rodowiska- edycja 2016 r." realizowany w okresie lipiec - grudzie? 2016 r. polegaj?cy na integrowaniu m?odzie?y z 4 szk? ponadgimnazjalnych oraz reintegracji spo?eczno-zawodowej osb m?odych w KIS.
Dzia?ania w ramach proj.: opracowanie i wdro?enie programu w zakresie aktywizacji spo?ecznej m?odzie?y LPASM i programu przedsi?biorczo?ci spo?ecznej m?odzie?y LPPSM, organizowaniu
i prowadzeniu dzia?a? edukacyjno-integracyjnych w formie spotka?/warsztatw dla grup m?odzie?y, zewn?trznych form integracyjnych. Dla m?odych 5 uczest. KIS po??czonych z reintegracj? spo?eczno-zawodow? (lipiec-listopad).
Od wrze?nia dla m?odzie?y w szko?ach b?d? prowadzone zaj?cia edukacyjno-integracyjne ukierunkowane na: edukacj? obywatelsk?, poznanie zasad konsultacji spo?ecznych, animacj? m?odzie?owych liderw, nauk? samoorganizacji i reprezentacji ?rodowiskowej, aktywno?ci
w ramach wolontariatu, wielowymiarowo?ci ekonomii spo?ecznej z dobrymi praktykami oraz doradztwo w sprawach osobistych. Rwnolegle w KIS dla m?odych uczest. b?dzie wdra?any program LPPSM w formie zaj??/warsztatw. Obejmuje m.in. aktywn? integracj?, kszta?towanie postawy proaktywnej, korzy?ci z aktywno?ci w sektorze ekonomii spo?ecznej, przybli?enie wiedzy o biurach karier i inkubatorach przedsi?biorczo?ci spo?ecznej, warsztaty promowanie sp?dzielczo?ci socjalnej/ uczniowskiej. Od wrze?nia SNSwZ zorganizuje prace spo?ecznie u?yteczne dla 4 m?odych uczest. KIS w LO Centrum Szk? Mundurowych w Zamo?ciu.
W finale proj. zostanie przeprowadzony konkurs pt. "Praktyczne aspekty przedsi?biorczo?ci spo?ecznej" z udzia?em 2-osobowych zespo?w z 5-grup proj. Spotkanie b?dzie te? okazj? do zaprezentowania osi?gni?tych efektw.
Po raz trzeci SNSwZ realizuje zadanie "Integracja spo?eczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2016 roku" wsp?finansowane przez PUP w Zamo?ciu. Celem zadania jest efektywna integracja spo?eczna z kszta?towaniem aktywnej postawy w ?yciu spo?ecznym i zawodowym 4 grup x 10 osb bezrobotnych, w formie dzia?a? z zakresu integracji spo?ecznej (80godz. integracji/1grup?). Stowarzyszenie realizuje dzia?ania integracyjne dla bezrobotnych z okre?lonym III profil pomocy z: M. Zamo?? (20 os.), Gm. Su?w (10 os.) i Gm. Szczebrzeszyn (10 os.)- skierowanych z PUP w Zamo?ciu.
 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31