Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Co nowego w KIS

Klub Integracji Społecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu przyjął w II półroczu 2016 roku 17 nowych uczestników (osoby objęte kontraktami socjalnymi) -rozpoczęto realizację 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu- nowy wymiar 2020 - współfinansowane z dotacji: MRPiPS, Prezydenta Miasta Zamość i Województwa Lubelskiego reprezent. przez ROPS w Lublinie.

Partnerzy KIS: MCPR i PUP w Zamościu, Stowarzysz. Zamojskie Centrum Wolontariatu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Polski Czerwony Krzyż Zarz. Rejonowy w Zamościu i Przedszkole Miejskie nr 7 z O/Integracyjnym.

I. Partnerski projekt pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego- edycja 2016" realizowany w okresie czerwiec- grudzień 2016 r., polega na:
- rozszerzeniu Lokalnego proj. reintegracji społeczno-zawodowej dla 12 os. korzystających
z pomocy społecznej, z zawartymi kontraktami socjalnymi (gr. I), mieszkańców Zamościa
w wieku aktywności zawodowej, oraz na
- prowadzeniu spotkań/warsztatów metodyczno-edukacyjnych dla środowiska 8 przedstawicieli lokalnych instytucji i Partnerów zadaniowych (gr. II) w ramach "Kawiarenki dyskusyjnej" i mobilnego ośrodka solidarnych społecznie.
Reintegracja i aktywizacja 11 uczestników KIS obejmuje zajęcia/warsztaty aktywnej integracji, Akademię motywacji z kształtowaniem postawy proaktywnej wg Programu, zewnętrzne formy integracji (wyjścia do: ZOO, kina, wizytę studyjną do podmiotu ekonomii społecznej), przeprowadzenie 2 kursów (zakres podstawowy) z praktykami zawodowymi, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne i staże w KIS i u Partnerów zadaniowych oraz pomoc w kierunku usamodzielnienia ekonomicznego uczest.
Uczestnicy II gr. w ramach spotkań Kawiarenki dyskusyjnej "Solidarność społeczna- hasło czy rzeczywistość" (wrzesień- listopad), podczas warsztatów zdiagnozują przyczyny i skutki wykluczenia społecznego w Zamościu/ regionie. W efekcie spotkań  w "Kawiarence" zostanie opracowana i wydana broszura Zamojski Model Aktywnej Reintegracji. Na grudniowym seminarium z udziałem uczest. KIS, realizatorów, Partnerów zadaniowych, lokalnego samorządu i zainteresowanych osób zostaną podsumowane efekty i rezultaty partnerskich działań w KIS.

II. Partnerski projekt pn. "Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska- edycja 2016 r." realizowany w okresie lipiec - grudzień 2016 r. polegający na integrowaniu młodzieży z 4 szkół ponadgimnazjalnych oraz reintegracji społeczno-zawodowej osób młodych w KIS.
Działania w ramach proj.: opracowanie i wdrożenie programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży LPASM i programu przedsiębiorczości społecznej młodzieży LPPSM, organizowaniu
i prowadzeniu działań edukacyjno-integracyjnych w formie spotkań/warsztatów dla grup młodzieży, zewnętrznych form integracyjnych. Dla młodych 5 uczest. KIS połączonych z reintegracją społeczno-zawodową (lipiec-listopad).
Od września dla młodzieży w szkołach będą prowadzone zajęcia edukacyjno-integracyjne ukierunkowane na: edukację obywatelską, poznanie zasad konsultacji społecznych, animację młodzieżowych liderów, naukę samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej, aktywności
w ramach wolontariatu, wielowymiarowości ekonomii społecznej z dobrymi praktykami oraz doradztwo w sprawach osobistych. Równolegle w KIS dla młodych uczest. będzie wdrażany program LPPSM w formie zajęć/warsztatów. Obejmuje m.in. aktywną integrację, kształtowanie postawy proaktywnej, korzyści z aktywności w sektorze ekonomii społecznej, przybliżenie wiedzy o biurach karier i inkubatorach przedsiębiorczości społecznej, warsztaty promowanie spółdzielczości socjalnej/ uczniowskiej. Od września SNSwZ zorganizuje prace społecznie użyteczne dla 4 młodych uczest. KIS w LO Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.
W finale proj. zostanie przeprowadzony konkurs pt. "Praktyczne aspekty przedsiębiorczości społecznej" z udziałem 2-osobowych zespołów z 5-grup proj. Spotkanie będzie też okazją do zaprezentowania osiągniętych efektów.
Po raz trzeci SNSwZ realizuje zadanie "Integracja społeczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego w 2016 roku" współfinansowane przez PUP w Zamościu. Celem zadania jest efektywna integracja społeczna z kształtowaniem aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym 4 grup x 10 osób bezrobotnych, w formie działań z zakresu integracji społecznej (80godz. integracji/1grupę). Stowarzyszenie realizuje działania integracyjne dla bezrobotnych z określonym III profil pomocy z: M. Zamość (20 os.), Gm. Sułów (10 os.) i Gm. Szczebrzeszyn (10 os.)- skierowanych z PUP w Zamościu.
 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00