Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej
i Powiatowego Urz?du Pracy w realizacji kontraktw socjalnych-edycja 2015"

W czerwcu 2015r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu (SNSwZ) przy wsp?pracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urz?dem Pracy w Zamo?ciu przeprowadzi?o rekrutacj? uczestnikw Klubu Integracji Spo?ecznej (KIS). Od 15 czerwca do 25 czerwca 2015r. zrekrutowano grup? 11 osb, ktre spe?nia?y kryterium naboru: osoby bezrobotne (obj?te II profilem pomocy przez PUP w Zamo?ciu), korzystaj?ce z pomocy spo?ecznej, mieszka?cy Zamo?cia w wieku od 18 do 60 lat, ktre zawar?y kontrakty socjalny.

Uczestnicy brali czynny udzia? w 6-miesi?cznym cyklu edukacyjno-szkoleniowym, m.in. w zaj?ciach/warsztatach aktywnej integracji z nabywaniem umiej?tno?ci spo?ecznych, warsztatach kszta?towania postawy proaktywnej, autoprezentacji i wielowymiarowo?ci ekonomii spo?ecznej, wg Programu (2x w tyg. po 5 godz., ??cznie 38 dni). W ka?dym dniu zaj?? SNSwZ gwarantowa?o uczestnikom serwis kawowy, gor?cy pocz?stunek, materia?y dydaktyczne, przyjazn? atmosfer? i bezpiecze?stwo socjalne.

W ramach aktywnej integracji, SNSwZ zorganizowa?o i przeprowadzi?o wizyt? studyjn? do Podmiotu Ekonomii Spo?ecznej (PeS) "Wioska Gotw w Mas?om?czu". Przy wsp?pracy z Partnerami, zosta?o przeprowadzone 2 dniowe Seminarium wyjazdowe z warsztatami w Krasnobrodzie oraz piknik integracyjny z konkursami. Przybli?y?o to uczestnikom ide? zatrudnienia socjalnego/wspieranego, a pracodawcom wynikaj?ce z niego korzy?ci. Skupienie przedstawicieli 3 sektorw da?o mo?liwo?? wzajemnego poznania si? i nawi?zania kontaktw. Podj?te dzia?ania przyczyni?y si? do integracji grupy.


W dniach od 21 wrze?nia do 10 listopada 2015r. SNSwZ przeprowadzi?o kurs "czy?ciciel pojazdw" dla 3 uczestnikw w firmie B.W. AUTO MAX w Zamo?ciu, ktry obejmowa? 100 godz. (zaj. teoretyczne + praktyczne), jak rwnie? kurs "opiekun/animator osoby starszej/seniora", w okresie od 08 pa?dziernika do 26 listopada 2015r. dla 6 uczestniczek, ??cznie 120godz. (zaj. teoretyczne + praktyczne) we wsp?pracy z O?rodkiem Sportu i Rekreacji w Zamo?ciu. Po uko?czonym kursie ka?dy z uczestnikw otrzyma? za?wiadczenie, potwierdzaj?ce nabyte umiej?tno?ci z danego obszaru szkoleniowego.

W ramach reintegracji zawodowej 9 uczestnikw KIS wykonywa?o prace spo?ecznie u?yteczne (PSU). W wyniku aktywnej integracji 2 uczestnikw podj??o zatrudnienie okresowe w Stowarzyszeniu: 1 uczest. w ramach robt publicznych i 1 po sta?u na umow? zlecenia. Ponadto 1 uczest. zosta? zatrudniony przez Miejski Zak?ad Komunikacji Sp. z o.o. w Zamo?ciu. Zatrudnienie wspierane przyczynia si? do wzrostu dochodowo?ci gospodarstw domowych pracuj?cych uczestnikw KIS, uczy pracy w zespole, powoduje zwi?kszeniem poczucia w?asnej warto?ci.

Ankietowani uczestnicy KIS uwa?aj?, ?e czynny udzia? w zaj?ciach/warsztatach, kursach zawodowych zdecydowanie wp?yn?? na podniesienie w?asnych kompetencji, umiej?tno?ci spo?ecznych oraz zawodowych. Twierdz?, i? poprzez udzia? w zaj?ciach oraz pracy wspieranej nabrali pewno?ci siebie, nauczyli si? pracowa? w grupie, odpowiedzialno?ci, rozwin?li umiej?tno?? porozumiewania si? z innymi, z zaanga?owaniem wykonywali powierzone im zadania. Dzi?ki wyjazdom integracyjno-edukacyjnym szybciej si? poznali i integrowali-?atwiej im by?o ze sob? wsp?pracowa?.

W miesi?cach pa?dziernik-listopad Stowarzyszenie podj??o przygotowania do zatrudnienia wspieranego uczestnikw KIS w 2016r. Zakupione zosta?y materia?y oraz odpowiedni sprz?t do zorganizowania form zatrudnienia socjalnego w II etapie projektu w 2016r.

Zadanie nr 2 rok 2016 realizowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r. obejmie spotkania/zaj?cia aktywnej integracji (stycze?-marzec), a przede wszystkim zatrudnienie wspierane (PSU 5 uczest. i sta? 2 uczest.) oraz okresowe (do 6 uczest.).

SNSwZ w ramach projektu "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w realizacji kontraktw socjalnych-edycja 2015" zrealizowa?o Zadanie nr 1 rok 2015 w okresie od 01 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. zgodnie z programem i harmonogramem.

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31