Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

 

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych-edycja 2015"

W czerwcu 2015r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) przy współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu przeprowadziło rekrutację uczestników Klubu Integracji Społecznej (KIS). Od 15 czerwca do 25 czerwca 2015r. zrekrutowano grupę 11 osób, które spełniały kryterium naboru: osoby bezrobotne (objęte II profilem pomocy przez PUP w Zamościu), korzystające z pomocy społecznej, mieszkańcy Zamościa w wieku od 18 do 60 lat, które zawarły kontrakty socjalny.

Uczestnicy brali czynny udział w 6-miesięcznym cyklu edukacyjno-szkoleniowym, m.in. w zajęciach/warsztatach aktywnej integracji z nabywaniem umiejętności społecznych, warsztatach kształtowania postawy proaktywnej, autoprezentacji i wielowymiarowości ekonomii społecznej, wg Programu (2x w tyg. po 5 godz., łącznie 38 dni). W każdym dniu zajęć SNSwZ gwarantowało uczestnikom serwis kawowy, gorący poczęstunek, materiały dydaktyczne, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo socjalne.

W ramach aktywnej integracji, SNSwZ zorganizowało i przeprowadziło wizytę studyjną do Podmiotu Ekonomii Społecznej (PeS) "Wioska Gotów w Masłomęczu". Przy współpracy z Partnerami, zostało przeprowadzone 2 dniowe Seminarium wyjazdowe z warsztatami w Krasnobrodzie oraz piknik integracyjny z konkursami. Przybliżyło to uczestnikom ideę zatrudnienia socjalnego/wspieranego, a pracodawcom wynikające z niego korzyści. Skupienie przedstawicieli 3 sektorów dało możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania kontaktów. Podjęte działania przyczyniły się do integracji grupy.


 

W dniach od 21 września do 10 listopada 2015r. SNSwZ przeprowadziło kurs "czyściciel pojazdów" dla 3 uczestników w firmie B.W. AUTO MAX w Zamościu, który obejmował 100 godz. (zaj. teoretyczne + praktyczne), jak również kurs "opiekun/animator osoby starszej/seniora", w okresie od 08 października do 26 listopada 2015r. dla 6 uczestniczek, łącznie 120godz. (zaj. teoretyczne + praktyczne) we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu. Po ukończonym kursie każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie, potwierdzające nabyte umiejętności z danego obszaru szkoleniowego.

W ramach reintegracji zawodowej 9 uczestników KIS wykonywało prace społecznie użyteczne (PSU). W wyniku aktywnej integracji 2 uczestników podjęło zatrudnienie okresowe w Stowarzyszeniu: 1 uczest. w ramach robót publicznych i 1 po stażu na umowę zlecenia. Ponadto 1 uczest. został zatrudniony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Zatrudnienie wspierane przyczynia się do wzrostu dochodowości gospodarstw domowych pracujących uczestników KIS, uczy pracy w zespole, powoduje zwiększeniem poczucia własnej wartości.

 

Ankietowani uczestnicy KIS uważają, że czynny udział w zajęciach/warsztatach, kursach zawodowych zdecydowanie wpłynął na podniesienie własnych kompetencji, umiejętności społecznych oraz zawodowych. Twierdzą, iż poprzez udział w zajęciach oraz pracy wspieranej nabrali pewności siebie, nauczyli się pracować w grupie, odpowiedzialności, rozwinęli umiejętność porozumiewania się z innymi, z zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania. Dzięki wyjazdom integracyjno-edukacyjnym szybciej się poznali i integrowali-łatwiej im było ze sobą współpracować.

W miesiącach październik-listopad Stowarzyszenie podjęło przygotowania do zatrudnienia wspieranego uczestników KIS w 2016r. Zakupione zostały materiały oraz odpowiedni sprzęt do zorganizowania form zatrudnienia socjalnego w II etapie projektu w 2016r.

Zadanie nr 2 rok 2016 realizowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r. obejmie spotkania/zajęcia aktywnej integracji (styczeń-marzec), a przede wszystkim zatrudnienie wspierane (PSU 5 uczest. i staż 2 uczest.) oraz okresowe (do 6 uczest.).

SNSwZ w ramach projektu "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych-edycja 2015" zrealizowało Zadanie nr 1 rok 2015 w okresie od 01 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. zgodnie z programem i harmonogramem.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00