Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015)

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu (SNSwZ) w okresie od 13 maja do 01 grudnia 2015 r. realizowa?o zadanie publiczne "Integracja Spo?eczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015r." (PAI'2015) wsp?finansowane przez Powiatowy Urz?d Pracy w Zamo?ciu (PUP). Celem projektu by?a efektywna integracja spo?eczna z kszta?towaniem postawy aktywnej w ?yciu spo?ecznym i zawodowym osb bezrobotnych o ustalonym profilu pomocy III (30 uczestnikw PAI'2015).

W programie bra?y udzia? 2 grupy z Miasta Zamo?? oraz 1 grupa z gminy Szczebrzeszyn- ka?da z nich liczy?a do 10 uczestnikw. Jedna z zamojskich grup odby?a 3 edycje (??cznie 6 miesi?cy). Edycja obejmowa?a 2 miesi?ce zaj?? integracyjnych w SNSwZ (10 godz./tydz.) i rwnolegle 2 m-ce wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych (PSU) w jednostkach u?yteczno?ci publicznej.

Stowarzyszenie w ramach PAI'2015 zorganizowa?o i przeprowadzi?o cykl integracyjno- edukacyjny, obejmuj?cy: nabywanie i rozwj umiej?tno?ci spo?ecznych, kszta?towanie postawy proaktywnej oraz przygotowanie do zatrudnienia/ zatrudnienia wspieranego.
Podczas zaj??/ warsztatw uczest. nabywali kompetencje z zakresu odpowiedzialno?ci i sumienno?ci w ?yciu osobistym/ zawodowym, wsp?pracy w grupie, zmiany postawy z roszczeniowej na aktywn?.

Na pro?b? kierownictwa PUP w Zamo?ciu SNSwZ przyj??o organizacj? i prowadzenie PSU dla 2 uczest., na w?asnych ?rodkach.
Dnia 20.08.2015 r. SNSwZ zorganizowa?o dla uczestnikw PAI'2015 (II grupy z M. Zamo??) wizyt? studyjn? do "Wioski Gotw w Mas?om?czu". Wyjazd mia? charakter integracyjno - edukacyjny m.in. prowadzone by?y pokazy i warsztaty dawnych rzemios? (garncarstwo, tkactwo, robienie bi?uterii), pokazy walk, strzelanie z ?uku oraz prezentacja dawnej kuchni.

Program Aktywizacja i Integracja realizowany przez SNSwZ "wyci?gn??" z domu przede wszystkim osoby zamkni?te w sobie, z wyuczon? bezradno?ci?, oddalone od rynku pracy. Ka?dy z nich mia? szans? na popraw? jako?ci swojego ?ycia, np. zwi?kszenie poczucia w?asnej warto?ci, pewno?ci siebie, przynale?no?ci spo?ecznej, prze?amanie barier w kontaktach interpersonalnych.
Zaj?cia integracyjne by?y dostosowane do poziomu intelektualnego, kwalifikacji zawodowych i indywidualnych potrzeb uczestnikw. Osoby wspierane notowa?y istotne dla nich tre?ci omawiane na zaj?ciach, ch?tnie wyra?a?y swoj? opini? na dany temat oraz potrafi?y wykorzysta? zdobyt? wiedz? w ?yciu codziennym. Cotygodniowe spotkania z udzia?em osb potrzebuj?cych przebiega?y w mi?ej i przyjaznej atmosferze. Ponadto Stowarzyszenie zapewnia?o uczestnikom serwis kawowy oraz pocz?stunek w postaci ciastek, dro?d?wek lub cebularzy. Niestety, nie wszyscy uczestnicy PAI'2015 skorzystali z szansy rozwoju i realizacji w?asnych mo?liwo?ci. Charakteryzowali si? bierno?ci? w dzia?aniu, oboj?tno?ci? oraz zaspokajaniem prywatnych potrzeb.
W wyniku aktywnej integracji 4 osoby wspierane podj??y sta? u pracodawcw.

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31