Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Home

Podmiot zatrudnienia

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu realizuje projekt pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w realizacji kontraktw socjalnych - edycja 2015 r.", ktrego partnerem jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu i Powiatowy Urz?d Pracy. Projekt jest realizowany od dnia 25 czerwca 2015 do 31 grudnia 2016 r. i finansowany ze ?rodkw pozyskanych przez Stowarzyszenie z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach dotacji w kwocie 50000,00 z? oraz ze ?rodkw w?asnych realizatorw, w wysoko?ci 32572,00 z? (39,5 %).
Celem projektu jest wzmocnienie wsp?pracy pomi?dzy Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamo?ciu prowadz?cym Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) a Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urz?dem Pracy w Zamo?ciu oraz pracodawcami, a tak?e promocja zatrudnienia wspieranego w zakresie przeciwdzia?ania bezrobociu i wykluczeniu spo?ecznemu jak rwnie? efektywna integracja spo?eczna 11 uczestnikw KIS, mieszka?cw Miasta Zamo??.

W celu efektywnej realiz. zadania SNSwZ zawar?o porozumienia o wsp?pracy z MCPR i PUP w Zamo?ciu oraz firm? B.W. AUTO MAX w Zamo?ciu, PGK Sp. z o.o. w Zamo?ciu, Przedszkolem Integracyjnym Nr 7 w Zamo?ciu oraz O?rodkiem Sportu i Rekreacji w Zamo?ciu. Grup? docelow? stanowi? osoby korzystaj?ce z pomocy spo?ecznej i bezrobotne (II profil pomocy), obj?te kontraktami socjalnymi. S? to mieszka?cy Zamo?cia w wieku 18- 60 lat.
11 uczestnikw Klubu Integracji Spo?ecznej jest wspieranych i aktywizowanych w ramach Cyklu edukacyjno-szkoleniowego z us?ugami doradczymi, w formie zaj?? i warsztatw aktywnej integracji wg Programu (lipiec-grudzie?, 10 godz./tydz.), m.in. podniesienia wiedzy i nabycia umiej?tno?ci mi?kkich. W ka?dym dniu zaj?? SNSwZ gwarantuje uczestnikom serwis kawowy, gor?cy pocz?stunek, materia?y dydaktyczne, przyjazn? atmosfer? i bezpiecze?stwo socjalne.

W ramach integracji organizowane s? te? formy wyjazdowe np. grupowy wyjazd do "Wioski Gotw w Mas?om?czu", seminarium i warsztaty w Krasnobrodzie. W rwnoleg?ej "?cie?ce" aktywizacji zawodowej KIS, od sierpnia br. uczestnicy porz?dkuj? zamojsk? starwk?, teren Cmentarza Komunalnego, sprawdzaj? si? tak?e w roli pomocnika nauczyciela w przedszkolu (w ramach prac spo?ecznie u?ytecznych). Nabywaj? umiej?tno?ci bycia odpowiedzialnym, ucz? si? pracy zespo?owej u Partnerw zadaniowych, a dwie uczestniczki odbywaj? sta? u pracodawcw.
W kolejnych miesi?cach zostanie przeprowadzony kurs zawodowy-czy?ciciel pojazdw oraz asystent/animator osoby starszej/seniora z praktykami wu pracodawcw.

Za praktyki zawod. kursanci otrzymaj? ?wiadczenie, przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Zamo?? i PUP w Zamo?ciu. W kolejnym dzia?aniu SNSwZ i Partnerzy przygotuj? uczestnikw do zatrudnienia wspieranego w roku nast?pnym.

W 2016 roku uczestnicy podejm? prac? w ramach zatrudnienia wspieranego i dalej b?d? uczestniczy? w spotkaniach integracyjnych i prozatrudnieniowych.
W efekcie partnerskich dzia?a? 9 uczest. nab?dzie i utrwali "kompetencje mi?kkie", 6 uczest. umiej?tno?ci praktyczno-zawodowe. Na zatrudnieniu wspieranym lub okresowym 6 uczest. podejmie prac? przez co najmniej 6 m-cy.

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

Informujemy i? od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamo?ciu wraz z Miejskim Cen...

Co za nami, w KIS

W KIS zbli?amy si? do ko?ca realizacji dzia?a? w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Form...

Co nowego w KIS

Klub Integracji Spo?ecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamo?ciu przyj?? w II p?roczu 2016 ...

Podmiot zatrudnienia socjalnego...

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O?rodka Pomocy Spo?ecznej i Powiatowego Urz?du Pracy w...

PAI'2015

Wsplna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamo?ciu na rzecz osb oddalonych od rynku pracy (PAI'2015) St...

 • Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego ?ycia"

  Poniedziałek, 11. Wrzesień 2017 20:20
 • Co za nami, w KIS

  Wtorek, 13. Grudzień 2016 00:00
 • Co nowego w KIS

  Wtorek, 30. Sierpień 2016 00:00
 • Podmiot zatrudnienia socjalnego...

  Czwartek, 07. Styczeń 2016 18:27
 • PAI'2015

  Poniedziałek, 30. Listopad 2015 19:31