Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Podmiot zatrudnienia

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu realizuje projekt pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.", którego partnerem jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowy Urząd Pracy. Projekt jest realizowany od dnia 25 czerwca 2015 do 31 grudnia 2016 r. i finansowany ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji w kwocie 50000,00 zł oraz ze środków własnych realizatorów, w wysokości 32572,00 zł (39,5 %).
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu prowadzącym Klub Integracji Społecznej (KIS) a Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu oraz pracodawcami, a także promocja zatrudnienia wspieranego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jak również efektywna integracja społeczna 11 uczestników KIS, mieszkańców Miasta Zamość.

 

W celu efektywnej realiz. zadania SNSwZ zawarło porozumienia o współpracy z MCPR i PUP w Zamościu oraz firmą B.W. AUTO MAX w Zamościu, PGK Sp. z o.o. w Zamościu, Przedszkolem Integracyjnym Nr 7 w Zamościu oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu. Grupę docelową stanowią osoby korzystające z pomocy społecznej i bezrobotne (II profil pomocy), objęte kontraktami socjalnymi. Są to mieszkańcy Zamościa w wieku 18- 60 lat.
11 uczestników Klubu Integracji Społecznej jest wspieranych i aktywizowanych w ramach Cyklu edukacyjno-szkoleniowego z usługami doradczymi, w formie zajęć i warsztatów aktywnej integracji wg Programu (lipiec-grudzień, 10 godz./tydz.), m.in. podniesienia wiedzy i nabycia umiejętności miękkich. W każdym dniu zajęć SNSwZ gwarantuje uczestnikom serwis kawowy, gorący poczęstunek, materiały dydaktyczne, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo socjalne.

W ramach integracji organizowane są też formy wyjazdowe np. grupowy wyjazd do "Wioski Gotów w Masłomęczu", seminarium i warsztaty w Krasnobrodzie. W równoległej "ścieżce" aktywizacji zawodowej KIS, od sierpnia br. uczestnicy porządkują zamojską starówkę, teren Cmentarza Komunalnego, sprawdzają się także w roli pomocnika nauczyciela w przedszkolu (w ramach prac społecznie użytecznych). Nabywają umiejętności bycia odpowiedzialnym, uczą się pracy zespołowej u Partnerów zadaniowych, a dwie uczestniczki odbywają staż u pracodawców.
W kolejnych miesiącach zostanie przeprowadzony kurs zawodowy-czyściciel pojazdów oraz asystent/animator osoby starszej/seniora z praktykami wu pracodawców.

Za praktyki zawod. kursanci otrzymają świadczenie, przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Zamość i PUP w Zamościu. W kolejnym działaniu SNSwZ i Partnerzy przygotują uczestników do zatrudnienia wspieranego w roku następnym.

W 2016 roku uczestnicy podejmą pracę w ramach zatrudnienia wspieranego i dalej będą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych i prozatrudnieniowych.
W efekcie partnerskich działań 9 uczest. nabędzie i utrwali "kompetencje miękkie", 6 uczest. umiejętności praktyczno-zawodowe. Na zatrudnieniu wspieranym lub okresowym 6 uczest. podejmie pracę przez co najmniej 6 m-cy.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41